Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urlop" na angielski

Wyszukaj urlop w: Definicja Synonimy
leave
vacation
holiday
time off
break
furlough
vacationing
sabbatical
R

Sugestie

139
44
Ponadto w niektórych państwach członkowskich urlop rodzicielski został rozszerzony na dziadków.
Furthermore, in a few Member States, parental leave is extended to grandparents.
Zostajecie natychmiastowo zawieszeni i wysłani na bezpłatny urlop.
You are all immediately suspended and placed on unpaid leave.
Poza tym wyjeżdżam na krótki urlop.
Plus, I'm leaving on a short vacation.
Takie gadanie zapewnić może bardzo długi urlop.
That sort of talk will get you sent off on a very long vacation.
Kiedy skończymy ten scenariusz, możesz pójść na urlop.
Well, when we've finished this script, you can go on holiday.
Profesorze Nesbitt, po 30 zamiar wziąć swój pierwszy prawdziwy urlop.
Professor Nesbitt, after waiting for 30 years... I'm about to undertake my first extended holiday.
Dlatego opuszczasz pracę, bierzesz nieautoryzowany urlop.
For this you leave your job, take an unauthorized vacation.
Ten urlop zmierza do wspaniałego początku.
This vacation is off to a wonderful start.
Ja biorę długi urlop gdy wyjedziesz.
I'm taking a long vacation when you leave here.
Zapłaciłem mnóstwo pieniędzy za ten urlop.
I paid a lot of money for this vacation.
Mały urlop za dobrze wykonaną robotę.
A little vacation for a job well done.
Taki urlop nie stanowi środka dyscyplinarnego.
Such leave shall not constitute a disciplinary measure.
Mały rodzinny urlop może być zabawny.
A little family vacation might actually be fun.
Po pierwsze, oryginalne urlop miał chłopca i dziewczynkę.
For one thing, the original vacation had a boy and a girl.
Nowy urlop będzie stanąć na własnych.
The new vacation will stand on its own.
Z powodu niedawnej śmierci żony główny inspektor Roberts przedłużył swój urlop.
Due to the recent death of his wife... Chief Inspector Roberts is on extended leave.
Świetnie, i o czasie. Skróciłam Ci urlop.
Sorry to cut your holiday short, but...
Pisałem wiele razy, oczywiście, ale... przy tylu oddziałach spędzających urlop w Berlinie raczej mnie nie zapamiętała.
Right. I've written many times, of course, but... with so many troops on leave in Berlin, it's hardly likely she'd remember me.
Tak się cieszę, że spędzamy urlop w domu.
I'm so glad we're spending our vacation at home.
Wybrał pan zły czas na urlop, panie Wayne.
Picked a hell of a time to go on vacation, Mr. Wayne.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1367. Pasujących: 1367. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo