Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urlop macierzyński" na angielski

Wyszukaj urlop macierzyński w: Definicja Synonimy
Ponadto urlop macierzyński musi być gwarantowany wszystkim kobietom.
Furthermore, maternity leave must be guaranteed for all women.
Nie pracowałam tutaj wystarczająco długo, żeby dostać urlop macierzyński.
I haven't been here long enough for maternity leave.
W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.
In certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.
Lepiej zorganizowany urlop macierzyński stanowi inwestycję w przyszłe dobre zdrowie naszego społeczeństwa.
Better maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Badania wykazały, że długi i dobrze wynagradzany urlop macierzyński ma pozytywny wpływ na udział kobiet w rynku pracy.
A long and well remunerated period of maternity leave has been shown to have a positive impact on women's participation in the labour market.
Popieram wniosek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, aby urlop macierzyński trwał 20 tygodni i był pełnopłatny.
I back the proposal by the Committee on Women's Rights and Gender Equality for maternity leave to last 20 weeks on full pay.
W przyjętym sprawozdaniu proponuje się urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni bez jakiejkolwiek utraty wynagrodzenia.
The report adopted proposes maternity leave of 20 weeks without any loss of earnings.
Dla twojej informacji, nie planuję iść na urlop macierzyński.
Just so you know, I'm not going out on maternity leave.
Matkom, które adoptują dzieci według prawa przysługuje urlop macierzyński.
Adoptive mothers qualify for maternity leave under the law.
Wiesz Maggie, że jestem mniej więcej, najbardziej pobłażliwy jeśli chodzi o urlop macierzyński.
You know, Maggie, I'm in pretty much the most forgiving field when it comes to maternity leave.
Najskromniejsza sekretarka dostaje ciastko kiedy odchodzi na urlop macierzyński.
The lowliest secretary gets a cake for maternity leave.
Mam wziąć urlop macierzyński, a potem wrócić?
Do I take maternity leave and then come back?
Zachowuje się przepisy ustawodawstwa krajowego, które przewidują obowiązkowy urlop macierzyński przed porodem.
without prejudice to existing national laws which provide for a period of compulsory maternity leave before childbirth
We wszystkich państwach członkowskich wszystkie kobiety muszą mieć zagwarantowany urlop macierzyński, niezależnie od rodzaju zatrudnienia.
Maternity leave must be guaranteed in all the Member States and for all women, regardless of their employment.
W niektórych mniej zamożnych krajach Unii Europejskiej kobietom przysługuje znacznie dłuższy urlop macierzyński niż w bogatszych krajach Zachodu.
In some of the less wealthy countries of the European Union, women have much longer maternity leave than those in the wealthier, Western nations.
Mój kraj, Bułgaria, ma wyjątkowo korzystne ustawodawstwo dotyczące macierzyństwa, przewidujące długi płatny urlop macierzyński i inne możliwości wyboru dla kobiet.
My country, Bulgaria, offers extremely favourable maternity legislation, with a long period of paid maternity leave and other options for women to choose from.
Lobbyści reprezentujący stowarzyszenia zawodowe mówią nam, że jest to szalony pomysł i że nie możemy sobie pozwolić na lepsze prawodawstwo regulujące urlop macierzyński.
We hear from the lobbyists for professional associations that this is a crazy thing to do and that we cannot afford better maternity leave legislation.
Oprócz wezwania do pełnego wynagrodzenia, w proponowanej dyrektywie sugeruje się, że urlop macierzyński powinien zaliczać się do stażu pracy przy obliczaniu emerytur.
In addition to the call for full pay, the proposed directive is also suggesting that maternity leave should count towards service in employment when pensions are being calculated.
Dlatego proszę mi nie mówić, że wydłużając pełnopłatny urlop macierzyński do dwudziestu tygodni zdołamy zwiększyć liczbę ludności.
So please do not tell me that we will increase the population by giving 20 weeks fully paid maternity leave.
Godny urlop macierzyński jest elementem szerszego zagadnienia udziału kobiet w rynku pracy i sposobem przeciwdziałania finansowym skutkom starzenia się społeczeństwa.
Decent maternity leave is part of a wider issue of female participation in the labour market and tackling the financial implications of an ageing society.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 131. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo