Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urząd pocztowy" na angielski

Wyszukaj urząd pocztowy w: Definicja Synonimy
Dajcie to na każdy kanał TV, urząd pocztowy i faks w Arizonie i okolicach.
I want you to put that on every TV station, post office, and fax machine in Arizona and the southwest.
Opuszczony urząd pocztowy, to musi być tam.
Abandoned post office, this must be it.
W 2006 r. prowizje z tytułu zarządzania wypłacone dla PI wynosiły tylko 7126 EUR na każdy urząd pocztowy.
In 2006, the management fees paid to PI amounted to just EUR 7126 per post office branch.
Dokumentację dowodową uważa się za "wystarczającą" w rozumieniu ust. 3, jeżeli przedłożono potwierdzenie polecenia przelewu wydane przez instytucję bankową lub urząd pocztowy.
Documentary evidence shall be regarded as 'sufficient' within the meaning of paragraph 3 if an acknowledgement of provision of the transfer order, issued by a banking establishment or a post office, is produced.
W latach 2000-2001, gdy strony wynegocjowały specjalne cele jakościowe [72], prowizje z tytułu zarządzania wypłacone dla PI wynosiły odpowiednio od 18064 do 14231 EUR na każdy urząd pocztowy [73].
In 2000-2001, when specific qualitative targets were negotiated between the parties [72], the management fees paid to PI amounted respectively to EUR 18064 and EUR 14231 per post office branch [73].
Nie ma wątpliwości co do tego, że każdy urząd pocztowy obsługiwany przez DPLP do celów świadczenia usługi powszechnej przyczynia się do poprawy spójności terytorialnej [120].
There is no doubt that each post office run by DPLP for universal service reasons contributes to territorial cohesion [120].
Więc każda wiadomość dostarczona przez Urząd Pocztowy Wyciąga dolary z kieszeni Reachera Gilta.
So, every message that your Post Office delivers takes money out of Reacher Gilt's pocket.
Nie będą mogli się oprzeć, kiedy otworzymy bardzo nowoczesny Urząd Pocztowy.
How would they be able to resist when we have our new state-of-the-art Post Office?
A nie ma tu "a", ponieważ było tylko jedno w uduchowionym haśle zdobiącym nasz ukochany Urząd Pocztowy.
And the reason there's no apostrophe is because there isn't one in the uplifting slogan that adorns our beloved Post Office.
Wwieku 1 4 lat obrobiłem urząd pocztowy.
Wwieku 1 4 years worked Postal administration.
Czwarty i ostatni cel... Ortega, urząd pocztowy.
The fourth and last target Ortega the post office.
You've adopted to co urząd pocztowy zapomniał.
You've adopted what the post office has forgotten.
Naprawdę. Ale jestem jak urząd pocztowy.
I really am, but I'm like the post office.
Tam dalej jest urząd pocztowy, a na przeciwko jest sala bankietowa, ale nikt nie urządza bankietów.
Right there, the Post Office, and in front of that, the party rooms, but there are not parties anymore...
Urząd pocztowy Plaza, skrytka 1740.
(man) Plaza post office, box 1740.
Urząd pocztowy nr 23 przy Leopoldstraße.
A the post office #23 on Leopold street.
Urząd Pocztowy jest otwarty... jak zwykle.
The Post Office is open... as usual.
Widzi pan, ludzie kochają Urząd Pocztowy.
See? People love the Post Office.
Ale żeby odbudować Urząd Pocztowy muszę zapłacić budowniczym.
But if I'm to restore the Post Office, I have to pay the builders.
W takim razie akcjonariuszy być może zainteresuje, że uruchamiam Urząd Pocztowy.
Then perhaps your shareholders will be interested to learn that I am reopening the Post Office.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo