Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urząd skarbowy" na angielski

Wyszukaj urząd skarbowy w: Definicja Synonimy
tax office
internal revenue service
tax authority
the I.R.S
IRS
Revenue Agency
Inland Revenue
W tych okolicznościach odroczenia podatkowe, na które urząd skarbowy zezwolił między listopadem 2002 r. a listopadem 2003 r. w pełnej wysokości 477 mln SKK z całym prawdopodobieństwem nie spełniały wymogów testu prywatnego wierzyciela.
In these circumstances, the tax deferrals permitted by the tax office between November 2002 and November 2003 for a total amount of SKK 477 million therefore in all probability did not meet the market economy creditor test.
Te koszty odpowiadają kosztom windykacji naliczonym przez Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole.
This amount represents the recovery costs calculated by Wrocław Psie Pole Tax Office.
Centralny Urząd Skarbowy. Frank Dumont.
Internal Revenue Service, Frank Dumont.
Jest to postępowanie, które wszczyna i którym kieruje sam urząd skarbowy, dlatego można zakładać jego szybką realizację.
It is a procedure that is initiated and controlled by the tax authority itself, so it can be assumed that it would be conducted in a speedy manner.
Komisja zauważyła, że instytucje finansowe zaakceptowały częściowe umorzenie ich wierzytelności wobec FSO jedynie pod warunkiem, że polski urząd skarbowy zgodziłby się potraktować amortyzację wynikającą z umorzenia jako koszt obniżający dochód podlegający opodatkowaniu.
Indeed, the Commission noted that the financial institutions accepted a partial write-off of their claims against FSO only on the condition that the depreciation resulting from this waiver was accepted by the Polish tax authority as a cost reducing taxable income.
Ponadto Polska nie przekazała żadnych dowodów na to, że właściwy urząd skarbowy podjął działania mające na celu egzekucję należności publicznych od Stoczni Szczecińskiej, w szczególności w drodze postępowania egzekucyjnego lub prawa upadłościowego.
Furthermore, Poland has not provided any evidence that the relevant tax authority has taken any steps to enforce its public law claims on SSN, in particular through enforcement proceedings or under bankruptcy law.
czeskiego przedstawiciela państwowego lub inny organ działający w postępowaniu karnym, lub czeski urząd skarbowy sprzedającego, lub kupującego.
A Czech State prosecutor, Czech criminal authority, or Czech tax authority having jurisdiction over the Seller or the Purchaser.
Umorzenie zadłużenia przez organ publiczny, jakim jest Urząd Skarbowy, jest formą wykorzystania środków państwowych.
Writing off a debt towards a public authority such as a tax office involves State resources.
Jeśli chodzi o urząd skarbowy, jestem wart 3,5 miliona.
I'm worth $3.5 million, that the government knows about.
Zrobię wszystko co będzie chciał urząd skarbowy.
I'm going to play ball with the IRS.
Należności, które urząd skarbowy umorzył wyniosły 416515990 SKK (11 mln EUR).
The claims forgone by the tax office amounted to SKK 416515990 (EUR 11 million).
Zanim urząd skarbowy wyraził zgodę na odroczenie płatności, zgodnie z ustawą zabezpieczył wszystkie swoje wierzytelności na aktywach beneficjenta.
Before agreeing to defer these payments, the tax office secured each of its receivables against the beneficiary's assets, as stipulated in the Act.
Dlatego urząd skarbowy nie mógł wybrać egzekucji podatkowej.
The tax execution procedure was not, therefore, an option for the tax office.
Jeśli urząd skarbowy uzna to za rażące zaniedbanie i zdecyduje się na karę z odsetkami, obciążenie wzrośnie trzykrotnie.
If the IRS regards this as gross negligence, and they decide to penalize you, plus interest, your liability for each year could triple.
Jestem wart $3.5 miliona, tyle wie urząd skarbowy.
I'm worth $3.5 million, that the government knows about.
W tej chwili to urząd skarbowy ma głowę dinozaura.
I'm sure at this point the I.R.S. has a dinosaur head.
I panno Hubbert, nie chciałaby pani żebyśmy poinformowali urząd skarbowy o pani drugiej pracy.
And Ms. Hubbert, I'm sure you wouldn't want the IRS to know about your second job.
Zawsze mam pieniądze na dziwki bo... raz zapłaciłem czekiem kilka lat temu i urząd skarbowy mnie zabił.
I once paid by check years ago and the IRS killed me.
Nie jestem pewna czy urząd skarbowy się z tym zgodzi.
I'm not sure the I.R.S. would agree.
Jak wiesz urząd skarbowy monitoruje podejrzane transakcje finansowe, powtarzające się regularne wypłaty, które są poniżej progu kontroli 10 tys.
As you know, the irs monitors suspicious financial transactions; repetitive and consistent withdrawals that fly under the $10,000 radar.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 202. Pasujących: 202. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo