Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urządzenia do przechowywania" na angielski

Wyszukaj urządzenia do przechowywania w: Definicja Synonimy
storage device
storage facilities
facilities for storing
Nie zabraliśmy nic, oprócz tego dziwnego urządzenia do przechowywania danych.
We didn't have anything just what looked like some weird data storage device.
Otwory próbne muszą się znajdować się jak najbliżej urządzenia do przechowywania energii z tłokiem (lub urządzenia równoważnego) i złącza żeńskiego zgodnego z normą ISO 5676:1983.
Testing ports shall be provided as close as possible to the energy storage device with piston (or equivalent device) and to the female ISO 5676:1983 coupling.
Kambuz i urządzenia do przechowywania żywności są utrzymywane w warunkach higienicznych.
Galley and food storage facilities shall be maintained in a hygienic condition.
W odniesieniu do obornika w stanie stałym, powierzchnia mierzona w metrach kwadratowych, urządzenia do przechowywania.
For solid dung the area, measured in square metres, of the storage facilities.
Czas t2 zarejestrowany dla najmniej korzystnie umieszczonego urządzenia do przechowywania energii nie może przekraczać:
The time t2 recorded for the least-favoured energy storage device shall not exceed:
W przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, zakłady muszą posiadać odpowiednie pomieszczenia i urządzenia do przechowywania z regulacją temperatury, o wystarczającej pojemności, umożliwiające utrzymywanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego we właściwych temperaturach oraz pozwalające na monitorowanie i rejestrowanie tych temperatur.
Where it is necessary for the purpose of achieving the objectives of this Regulation, plants must have suitable temperature-controlled storage facilities of sufficient capacity for maintaining animal by-products at appropriate temperatures and designed to allow the monitoring and recording of those temperatures.
W tym przypadku badania według pkt 2.4.1 i 2.4.2. (oraz 2.5.2.) niniejszego załącznika muszą być przeprowadzone bez urządzenia do przechowywania energii, o którym mowa w pkt 2.3.3 powyżej.
In that case, the tests in paragraphs 2.4.1 and 2.4.2 (and 2.5.2) of this annex will be conducted without the energy storage device mentioned in paragraph 2.3.3 above.
W odniesieniu do płynnego nawozu zwierzęcego lub gnojowicy, objętość mierzona w metrach sześciennych, urządzenia do przechowywania
For liquid manure and slurry the volume, measured in cubic metres, of the storage facilities.
zawór do zasilania urządzenia do przechowywania energii przez ciśnienie w przewodzie sterującym musi być zamknięty podczas badania.
The valve feeding the energy storage device by the pressure of the control line shall be closed during the test.
Alternatywne mechanizmy napędowe, obejmujące hybrydowe mechanizmy napędowe, to mechanizmy, które do celów mechanicznego napędu pobierają energię ze zużywalnego paliwa lub akumulatora, lub innego elektrycznego lub mechanicznego urządzenia do przechowywania energii.
Alternative powertrains, which include hybrid powertrains, are those which, for the purpose of mechanical propulsion, draw energy from consumable fuel and/or a battery or other electrical or mechanical power storage device.
Wszystkie pomieszczenia i urządzenia do przechowywania muszą być regularnie opróżniane i czyszczone w zakresie koniecznym do zapobieżenia zanieczyszczeniu.
All storage facilities must be emptied and cleaned regularly, to the extent necessary to prevent contamination.
urządzenia do przechowywania energii nie mogą być uzupełniane w czasie badań;
The energy storage devices shall not be replenished during the test;
posiadać odpowiednie pomieszczenia i urządzenia do przechowywania i obróbki dostarczanego surowca w całkowicie bezpiecznych warunkach oraz
they must have adequate facilities for storing and treating incoming material in complete safety; and
urządzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie zawiesiny;
Slush hydrogen storage or transfer systems;
wyposażenie pomocnicze i jego urządzenia do przechowywania energii, o ile występują, muszą być odcięte.
The auxiliary equipment and its energy storage devices, if any, shall be isolated.
Urządzenie symulujące układ hamulcowy pojazdu ciągniętego musi zawierać obwód hydrauliczny wyposażony w jedno złącze żeńskie zgodnie z ISO 5676-1983 i dwa jednakowe urządzenia do przechowywania energii hydraulicznej wyposażone w elementy sprężynowe i spełniające wymogi przedstawione na rys. 2.
The device simulating the towed vehicle braking system shall include a hydraulic circuit provided with one female coupler as per ISO 5676-1983 and two identical hydraulic energy storage devices, fitted with spring elements and fulfilling the requirements reported in Figure 2.
posiadały odpowiednie urządzenia do przechowywania przywożonych składników w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu krzyżowemu i uniknięcia zanieczyszczenia podczas przechowywania;
have adequate facilities for storage of incoming ingredients to prevent cross-contamination and avoid contamination during storage;
posiadać odpowiednie urządzenia do czyszczenia i odkażania zaaprobowane przez właściwe władze, w tym urządzenia do przechowywania ściółki i obornika; albo
have appropriate cleaning and disinfection facilities approved by the competent authority, including facilities for storing litter and dung; or
Urządzenia do przechowywania energii nie muszą jednak mieć wymaganej dla nich pojemności, jeżeli układ hamulcowy jest taki, że w przypadku braku zapasu energii jest możliwe uzyskanie skuteczności hamowania co najmniej równej tej, jaką zalecono dla awaryjnego układu hamulcowego.
However, the energy storage devices shall not be required to be of a prescribed capacity if the braking system is such that in the absence of any energy reserve it is possible to achieve a braking performance at least equal to that prescribed for the secondary braking system.
Urządzenia do przechowywania energii (zasobniki energii) muszą być takie, aby istniała jeszcze możliwość osiągnięcia skuteczności zaleconej dla awaryjnego układu hamulcowego:
The energy storage devices (energy reservoirs) of power-driven vehicles shall be such that it is still possible to achieve the performance prescribed for the secondary braking system:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo