Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urządzenie" na angielski

Wyszukaj urządzenie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Morgan to najwspanialsze urządzenie na świecie.
Morgan, this is the most fabulous device in the world.
A to małe urządzenie przechwytuje te zmiany.
And this little device captures all that live evidence.
To urządzenie wybuchowe mogło załatwić was wszystkich.
That explosive device could have taken you all out.
Bierzesz to urządzenie, wgrywasz informacje...
You take this device, upload the information...
Może urządzenie radiacyjne to tylko bajka.
Maybe the radiation device Was just a story.
Storm. Znalazłam aktywne urządzenie komunikacyjne.
Storm, I found an active com device.
Pracujemy z tajnymi służbami... by wyśledzić urządzenie zapalające.
We're working with the Secret Service to track an incendiary device.
Zataiłaś informacje, że urządzenie Starka może powodować współdzielenie snów.
I mean, you withheld information that Stark's device could be causing the shared dreaming.
Znaleziono go nadzianego na duże urządzenie elektryczne.
He was found in his hotel room impaled on a large electrical device.
Do tylnych drzwi przymocowane jest jakieś urządzenie.
Looks like there's a device rigged to the rear door.
Ktokolwiek to był, miał osobiste urządzenie maskujące.
Somehow, he knew whoever it was had a personal cloaking device.
To urządzenie skanuje organizm a następnie dobiera odpowiedni rozmiar kombinezonu.
That device scans a life form and determines the right size suit.
To chyba źle kraść urządzenie maskujące dla Sojuszu.
It seems wrong to be stealing a cloaking device for the Alliance.
Odzyskamy urządzenie maskujące i dokończymy to, co zaczęliśmy.
Then we get the cloaking device and finish what we started.
Ale najpierw chcę to urządzenie maskujące.
But first, I want that cloaking device.
Studiowałam to urządzenie, ale nie potrafiłam go aktywować.
I have studied this device, but have been unable to activate it.
Kiedy będę podłączał urządzenie, poczujesz ostry ból.
As I apply the memory device, you will feel a sharp pain.
Porozumiewam się tylko z przyjacielem przez to małe urządzenie komunikacyjne.
I'm just communicating with my friend from this little communication device.
Pan i pański zespół ukradliście obce urządzenie niezwykle zaawansowanej obcej cywilizacji.
You and your team stole an alien device from an extremely advanced alien culture.
Więc postanowił sprzedać urządzenie dla innego rządu.
So he decided to sell his device to another government.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7423. Pasujących: 7423. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo