Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "urzędnik państwowy" na angielski

Wyszukaj urzędnik państwowy w: Definicja Synonimy
civil servant
government official
Numer jeden: Adam Scott, urzędnik państwowy.
One Adam Scott, civil servant.
On pięknie pisze, jak pierwszej klasy urzędnik państwowy.
He writes beautifully, like a first class civil servant.
To jest jej ulubiony typ handlarza, skorumpowany urzędnik państwowy.
She's their favorite kind of trafficker, corrupt government official.
Powiedzmy, że to bardzo wysokiej rangi urzędnik państwowy.
Let's just say she's a very senior government official.
Urzędnik państwowy, absolwent historii starożytnej, dobra póĽniejsza kariera, i Towarzysz Montanari polecał Pana.
Civil servant, Baccalaureate in Classics, good future career, and Comrade Montanari has recommended you.
Zarabiasz więcej niż urzędnik państwowy.
You make a lot more than this civil servant.
Jak urzędnik państwowy, wymiarem sprawiedliwości.
How should I threaten? Like a minister of state, with justice!
Teraz pracuję jako urzędnik państwowy, boję się powiedzieć więcej.
I'm currently working as a country official, I'm afraid I can't say more.
Jako urzędnik państwowy, ma pan obowišzek kierować się dobrem publicznym.
Like any government official, you have a duty to serve the public interest.
To nieuczciwy urzędnik państwowy, myślę, że dlatego odszedłeś.
He's a dirty public servant, and I think it's why you left.
Cóż, jak każdy urzędnik państwowy, muszę wybierać swoje bitwy.
Like any elected comical, I have to pick my battles.
Przede wszystkim, urzędnik państwowy... Ma wypłatę większą od tutejszego inspektora
On the 1st, the municipality clerk... is paid much higher salary than an inspector here.
Umowy, które zgodnie z przepisami państw członkowskich, zawiera urzędnik państwowy, nie stanowią sytuacji, w której konsument narażony jest na presję psychiczną.
Contracts which, in accordance with the provisions of the Member States, are established by a public official, do not present a situation where the consumer is put under exceptional psychological pressure.
Dowiedziałem się, że jeżeli będę kiedyś potrzebował kredytu na dom, to jako urzędnik państwowy, mam już to zatwierdzone.
Well, I found out if I ever need a home loan, as a public servant, I'm pre-approved.
Starszy rangą urzędnik państwowy ściśle powiązany z frakcją ZANU-PF w rządzie.
Senior civil servant closely associated with the ZANU-PF faction of the government.
Brutalny incydent, którego ofiarą stał się wysokiej rangi urzędnik państwowy walczący o równouprawnienie mniejszości w Pakistanie, jest kolejnym dowodem na to, jak trudna jest sytuacja w tym kraju.
This brutal incident, the victim of which was a high-ranking state official fighting for equal rights for minorities in Pakistan, is further evidence of how difficult the situation is in that country.
Urzędnik państwowy powinien śpiewać tylko hymn narodowy.
A civil servant should sing only the national anthem.
Urzędnik państwowy o nazwisku Munei Ito, który często odwiedza Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
An assemblyman named Munei who spends a lot of time at the Foreign Ministry...
Urzędnik państwowy o nazwisku Munei Ito, który często odwiedza Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
A representative named Munei Ito who frequents the Ministry of Foreign Affairs.
To meksykański urzędnik państwowy.
He's a mid-level Mexican bureaucrat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo