Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uwaga" na angielski

Wyszukaj uwaga w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ta uwaga dotyczy wszystkich parametrów wymienionych poniżej.
This note applies to all the parameters set out below.
Doktorze Mallard, taka osobista uwaga...
Dr. Mallard, on a more personal note...
Wiesz, nie lubimy zawołać uwaga do siebie.
You know, we don't like to call attention to ourselves.
Moja praca przyciągnęła dużo uwaga ostatnio.
My work has attracted a lot of attention lately.
To bardzo dobra uwaga, poruczniku.
That is a very good point, lieutenant.
Jeszcze jedna uwaga na temat konkurencji.
I have one other point in relation to competition.
Moja druga uwaga dotyczy sektora towarów.
My second point relates to the commodities sector.
Nie, to całkowicie przekonująca uwaga.
No. It's a perfectly valid point.
Szczególna uwaga zostaje poświęcona ratyfikacji i wdrożeniu protokołu z Kioto.
Special attention shall be paid to the ratification and the implementation of the Kyoto Protocol.
Szczególna uwaga zostaje poświęcona współpracy transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej.
Specific attention shall be given to cross-border, trans-national and interregional cooperation.
Dobra uwaga - zapiszcie, Słonko.
Good point... make a note, Darling.
Moja druga uwaga dotyczy kwestii migracji.
My second point concerns the issue of migration.
Moja trzecia uwaga dotyczy konieczności wydatkowania pieniędzy w Europie.
My third point is that the money must be spent in Europe.
Moja druga uwaga dotyczy ochrony ofiar.
My second point concerns the protection of victims.
Druga uwaga dotyczy uwzględnienia w budżecie emerytur pracowników UE.
The second point is the inclusion of EU staff pensions in the budget.
Druga uwaga dotyczy kwestii miejsca pochodzenia.
The second point is the question of the place of origin.
To faktycznie istotna i słuszna uwaga.
Indeed, this is an important and most valid point.
Ostatnia moja uwaga dotyczy filaru pierwszego i drugiego.
My final point concerns the first and the second pillar.
Właśnie zauważyłem uwaga jest zmniejszona i jest znacznie bardziej rozproszony.
I just noticed the attention is reduced and he's much more distracted.
Zwrócona zostanie szczególna uwaga na szersze upowszechnianie wyników badań wspólnotowych.
Special attention shall be paid to improving the dissemination of the results of Community research.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5393. Pasujących: 5393. Czas odpowiedzi: 60 ms.

uwagą 663

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo