Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: w porządku w końcu
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w" na angielski

Sugestie

w celu +10k
w sprawie +10k
+10k
w zakresie +10k
w ramach +10k
w art +10k
w związku +10k
+10k
Karierę w bankowości rozpoczął w 2004 roku pracując w Banku Handlowym w Warszawie jako szef działu instrumentów pochodnych w Pionie Skarbu.
His career in banking has begun in 2004 at Bank Handlowy in Warsaw, where he worked as a head of derivative financial instruments in the Treasury Division.
Napar w ksztalcie herbaty od okopowizny petrushki korzysc w narodzie w roznych dawkach w vzdutii kishechnika, w calych rodzajach chorob mochepolovykh organow, w kamieniach pecherza, w vodyanke - il mochegonnoe latwosci.
Napar in the form of tea from parsley roots use in the people in different doses at intestines swelling, at all kinds of illnesses of urinogenital bodies, at bladder stones, at a dropsy - as the diuretic is strong.
Solana nie złożyło takiego oświadczenia podczas uczestniczenia w letnich kursach w Państwowym Uniwersytecie Kształcenia na Odległość w Logroño, w której wygłosił wykład zatytułowany "odzyskiwanie konwencji obrazowych w fotografii".
Solana made this statement while participating in summer courses at the National University of Distance Education in Logroño, in which gave a lecture entitled 'The recovery of pictorial conventions in photography'.
Jesteś w prywatnym pokoju w ambulatorium w Atlantydzie.
You're in a private room off the Infirmary here in Atlantis.
Pracuję w lodziarni w Carbondale w Illinois.
I work at an ice cream parlor in carbondale, Illinois.
Sprawdzałam w obserwatorium astronomicznym w Metropolis konstelację w pańskim herbie rodzinnym.
I checked with the metropolis observatory About the constellation in your family crest.
Jest pielęgniarką w domu rekonwalescencyjnym w Worcester w Massachusetts.
She's a nurse at a convalescent home in Worcester, Massachusetts.
Prezentowane są łącznie w czytelnym formacie oraz, w stosownych przypadkach, w kolejności prezentacji określonej w załączniku XV.
They shall be presented together in a clear format and, where appropriate, in the order of presentation provided for in Annex XV.
Proszę zostać poruczniku, bo mamy połączenie z Christie w jej akademiku w McCallister Hall w Bennington w Vermont.
Well, stay right there, Lieutenant,'cause we've got Christie live on our satellite feed from her dorm room at McCallister Hall in Bennington, Vermont.
Masowy niepokój w Filadelfii w związku przerwą w dostawie energii, w mieście braterskiej miłości zapanował chaos.
WOMAN ON TV: Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.
Chłopak dorastający w Haven gra w baseball w Wilkach Morskich albo w Kutrach.
A boy grows up in Haven, he plays baseball for the Sea Dogs or the Cutters.
Będziesz w domu w czwartek, w Miami w piątek.
You'll be home Thursday, in Miami Friday.
Dr Tadeusz Lesiak pracuje w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. Uczestniczył w badaniach międzynarodowego zespołu w Japonii, który zrekonstruował w laboratorium proces unicestwiania antymaterii.
Dr Tadeusz Lesiak, works at the Atomic Physics Institute in Krakow. He took part in an international team from Japan that reconstructed through a laboratory process the destruction of antimatter.
Zawierucha w ministerstwie sprawiedliwości w sprawie morderstwa nauczyciela w Northwest.
Some blowup at the Justice Department about a high school teacher that was killed in Northwest.
Gdyby przemysł wspólnotowy był w stanie utrzymać swój udział w rynku, poniósłby w wyniku tego spadku konsumpcji stratę w wielkości sprzedaży w WE w wysokości jedynie 900000 metrów bieżących.
Had the Community industry been able to maintain its market share it would have suffered a loss in sales volumes in the EC of only 900000 running metres as a result of this fall in consumption.
Słoweńskie szkoły uczestniczące w Dniu Wiosny w Europie wzięły udział w uroczystości zamykającej kampanię w Gimnazija Moste w Ljubljanie, w Słowenii 2 czerwca 2009.
The Slovenian schools enrolled with Spring Day for Europe took part in a national closing event at Gimnazija Moste, Ljubljana, Slovenia on 2 June 2009.
Nicolas Steiner urodził się w 1984 roku w małym miasteczku w szwajcarskich Alpach. Od października 2007 studiuje reżyserię w Akademii Filmowej Baden-Württemberg w Ludwigsburgu w Niemczech.
Nicolas Steiner was born in 1984 in a small town in the Swiss Alps. Since October 2007 he has been studying directing at the Filmakademie Baden-Wuerttemberg in Ludwigsburg (Germany).
Wdrożenie tego przepisu spowodowało w ostatnich latach gospodarczych anomalie w stosowaniu systemu pomocy, w szczególności w przypadku pomidorów.
Implementation of this provision in recent marketing years has thrown up anomalies in the aid scheme's application, notably in the case of tomatoes.
Ze względu na zróżnicowanie dostosowań należy w informacjach dostarczanych Komisji przez państwa członkowskie w rocznym kwestionariuszu uwzględnić korekty zarówno w górę, jak i w dół.
In view of those differential adjustment rates, it is also appropriate to modify the information provided by Member States to the Commission in the annual questionnaire so that it shows details on both the upward and downward adjustments.
Jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach. .
As a Taliban military leader in Qandahar Province, Afghanistan, Adam was involved in organising suicide attacks in neighbouring provinces.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4420104. Pasujących: 4420104. Czas odpowiedzi: 2341 ms.

w celu +10k
w sprawie +10k
w zakresie +10k
w ramach +10k
w art +10k
w związku +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo