Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wędkarstwo" na angielski

Wyszukaj wędkarstwo w: Definicja Synonimy
fishing
angling
fly-fishing
Może motywem morderstwa nie było wędkarstwo.
It could also be that this murder is not about fishing.
Koszykówkę, baseball, wędkarstwo i piłkę nożną.
Basketball, baseball, fishing and soccer.
Jeśli chodzi o wędkarstwo prowadzone z łodzi, to drzwi do niego są otwarte dla wszystkich pod warunkiem posiadania wymaganych licencji i sporządzania raportów.
As far as boat angling is concerned, the door with all of this is open for everybody being required to have licences and to report.
Chociaż wędkarstwo rekreacyjne stanowi jedynie znikomy odsetek połowów w europejskiej gospodarce rybnej, to jest ono nieodłącznym gospodarczym i społecznym elementem w wielu częściach UE, zwłaszcza we wschodniej Irlandii.
While recreational angling constitutes just a small catch percentage of Europe's fishing industry, it is an integral economic and social element of many parts of the EU, particularly Ireland East.
Lubię boks, wędkarstwo i samochody.
I like boxing and fishing and cars.
Rybołówstwo przybrzeżne oraz wędkarstwo sportowe nadal będą dozwolone.
Small-scale and sport fishing will still be permitted.
Myślałem, że hobby mojego ojca było wędkarstwo i krzyżówki.
I thought my Dad's hobbies were fishing and crossword puzzles.
Mówiłem tylko, że pańską pasją jest wędkarstwo.
I just said that your passion is fishing.
Z całym szacunkiem, wędkarstwo i religia to nie to samo.
With due respect, fishing and religion are hardly the same thing, Your Excellency.
Nie, najważniejszą rzeczą jest wędkarstwo. Co?
No, the most important thing in the world is fishing.
Łowiectwo, wędkarstwo, strzelanie, ojcostwo, więź, smutek.
Hunting, fishing, shooting, fatherhood, bonding, sadness.
Są białymi ludźmi z Minesoty, więc hokej, wędkarstwo, narty, żeglarstwo, a po kilku drinkach włącz album Prince'a.
Well, they're white people from Minnesota, so hockey, fishing, skiing, sailing, and after a few drinks, put on a Prince album.
Ustawcie się razem i powiedzcie "wędkarstwo".
Everybody get together, say "fishing."
Rekreacyjne wędkarstwo morskie to są jednak zrównoważone połowy, którymi się para około miliona obywateli w Wielkiej Brytanii i które wspierają działalność handlową kwotą około 2 miliardów euro rocznie w wyniku zakupu sprzętu na całym kontynencie.
What is sustainable fishing, however, is recreational sea angling, which is enjoyed by around a million people in the UK and which supports business thought to be worth around EUR 2 billion in tackle trade alone across the continent.
Przedmiotowe sprawozdanie jest obszernym dokumentem, odnoszącym się do wszystkich aspektów WPRyb, od akwakultury po wędkarstwo, od Morza Bałtyckiego po porozumienia w sprawie rybołówstwa z krajami trzeciego świata.
This report is a broad document that covers all the aspects of the CFP, from aquaculture to angling, from the Baltic Sea to fisheries agreements with third world countries.
Wędkarstwo, picie, takie tam.
Fishing, drinking beer, the usual stuff.
Wędkarstwo to długowieczna i ważna spuścizna na wschodzie Irlandii, gdzie popularnym obrazem irlandzkiej kultury jest ten przedstawiający wędkarzy na brzegach takich rzek jak rzeka Slaney lub na wschodnim wybrzeżu.
Angling has a long and important heritage in the east of Ireland, with scenes of anglers at rivers such as the Slaney or on the shores of the east coast a popular depiction of Irish culture.
To twoje hobby, wędkarstwo?
Is that your hobby, fishing?
Myślałem Tata był wędkarstwo,
I thought Dad was fishing,
Na jakim kanale jest wędkarstwo?
What channel's the fishing channel on?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo