Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "węgiel drzewny" na angielski

Wyszukaj węgiel drzewny w: Definicja Synonimy
Dobra, panowie, przygotujmy już węgiel drzewny.
All right, guys, let's get that charcoal ready.
Beton i węgiel drzewny to niezawodna kombinacja.
Concrete and charcoal is an unbeatable combination.
Przecież mówiłem ci o grillu na węgiel drzewny.
I told you before about the charcoal grill.
Krążki zawierają sproszkowane żelazo, węgiel drzewny, sól i wodę.
The discs contain iron powder, charcoal, salt and water.
Do celów niniejszego artykułu "węgiel drzewny" oznacza produkty wymienione w załączniku II.
For the purposes of this Article, 'charcoal' means the products listed in Annex II.
Drewno, odpady drzewne, inna biomasa stała, węgiel drzewny
Wood, wood waste and other solid biomass, charcoal
Sam w sobie niewiele nam to daje, ale ten ślad to jest ten sam rodzaj tytoniu i węgiel drzewny.
By itself, it doesn't look like much, but this transfer turned out to be the same tobacco blend and charcoal.
Produkty, które obejmuje zakres znaczeniowy słowa "węgiel drzewny"
Products included within the meaning of the word 'charcoal'
paliwa stałe, w tym, między innymi, węgiel, węgiel drzewny, koks, brykiety, drewno opałowe, wióry drewniane, granulki, torf i podobne, ziarno,
solid fuels, including among others coal, charcoal, coke, briquettes, firewood, woodchips, pellets, peat and the like, grains,
Grill na węgiel drzewny...
Charcoal, a grill...
Węgiel roślinny [węgiel drzewny]
Vegetal carbon; [charcoal]
Tytoń, owoc i węgiel drzewny.
Tobacco, fruit and charcoal.
Ale wygląda jak węgiel drzewny.
But it looks like charcoal.
Widziałam, jak pewien Masaj wykorzystywał wklęsły kamień i węgiel drzewny, który rozdmuchiwał mu jakiś chłopiec.
I saw a Masai native working once using charcoal on a big hollow stone.
W Haiti, jednym z najbiedniejszych państw świata, węgiel drzewny jest podstawowym paliwem.
In Haiti, one of the world's poorest countries, charcoal is one of the population's main consumables.
Były tam trzy substancje, których się naprawdę nie spodziewaliśmy: siarka, azotan potasu i węgiel drzewny.
It had three chemicals we were really surprised to see: sulfur, potassium nitrate and charcoal.
Jeżeli węgiel drzewny, to węglem drzewnym.
If by charcoal is popular, then by charcoal.
Jednakże w przypadku systemów wykorzystujących aktywowany węgiel drzewny lub adsorbery/filtry koksowe należy zwrócić uwagę, czy uchodzący pył węglowy nie zwiększa emisji PCDD/F z gazami odprowadzanymi z tych procesów.
However, in systems using activated charcoal or coke adsorbers/filters care must be taken to ensure that fugitive carbon dust does not increase PCDD/F emissions downstream.
Mogą zaoszczędzić pieniądze, które musieli by wydać na węgiel drzewny i mogą też wyprodukować więcej niż potrzebują i sprzedać nadmiar na rynku ludziom, którzy nie produkują własnego opału.
They can save the money that they were going to spend on charcoal, and they can produce excess and sell it in the market to people who aren't making their own.
To, co chcieliśmy osiągnąć, to znaleźć sposób na wykorzystanie tego odpadu jako opał przypominający węgiel drzewny, na którym ludzie mogliby łatwo przyrządzać posiłki.
What we wanted to do was we wanted to find a way to harness this waste resource and turn it into a fuel that would be something that people could easily cook with, something like charcoal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 52. Pasujących: 52. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo