Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "właściwy" na angielski

Wyszukaj właściwy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Patrzysz na to we właściwy sposób.
If you just look at it the right way.
To nie jest właściwy sposób komunikacji.
This is not the right way to communicate.
Podczas ustalania programu pracy organizowaniu takich kursów przyznawany jest właściwy priorytet.
Appropriate priority shall be given in the final work programme to organising such courses.
Przesłuchanie odbywa się w warunkach zapewniających właściwy stopień poufności.
A personal interview shall take place under conditions which ensure appropriate confidentiality.
Budżet zawiera właściwy preliminarz dochodów pochodzących od innych donatorów.
The budget shall include proper estimates of revenue from other donors.
Neil Armstrong potwierdza właściwy kierunek lotu.
Neil Armstrong reporting Apollo 11 on proper heading.
Nie sądzę, byśmy wysyłali właściwy sygnał.
I do not think that this is the right signal to send out.
Oprócz samej prędkości potrzebny jest jeszcze właściwy kierunek.
In addition to the same speed, what is also needed is the right direction.
Dzisiaj skierowaliśmy sprawy na właściwy tor.
Today we have set things going in the right direction.
Dlatego tym ważniejsze jest abyśmy obrali właściwy azymut.
Hence it is all the more important that we move in the right direction.
Ciekawe, masz ten instykt właściwy alchemikom.
I see that you have this instinct similar to the alchemists.
Musimy... Naprowadzić policję na właściwy trop.
We have to steer the police in the right direction.
Wyposażeni we właściwy patogen nasze wojska byłyby niewidzialne dla wroga.
Equipped with the right pathogen, our troops would be essentially invisible to the enemy.
Wyizolowałem właściwy znacznik z twojej próbki DNA.
I isolated the right marker in your DNA sample.
Musimy tylko znaleźć właściwy lek, aby rozpuścić pozostałość.
We need only to find the right medicine to dissolve the residue.
Działa pani pomijając właściwy łańcuch dowodzenia.
You're outside your appropriate chain of command.
Ponieważ będziemy ćwiczyć wymawiać to we właściwy sposób.
Because we'll practice saying it in just the right way.
Sprawa ta zostanie zbadana przez właściwy organ w...
This case will be examined by the competent authority of...
Przedsiębiorca powiadamia właściwy organ o wyznaczeniu zarządzającego lub zarządzających transportem.
The undertaking shall notify the competent authority of the transport manager or managers designated.
Organ właściwy wzywa organizację do przedłożenia nowego wniosku rejestracyjnego.
The Competent Body shall invite the organisation to submit a new application for registration.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12242. Pasujących: 12242. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo