Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "właściwych dla" na angielski

Wyszukaj właściwych dla w: Definicja Synonimy
specific to
relevant to
inherent in
proper to
appropriate to
competent for
inherent to
applicable to
responsible for
relevant for
CSD-banking

Sugestie

Rozszerzenie dotyczy wyłącznie pomiarów właściwych dla określonych układów okresowej regeneracji.
The extension shall only relate to measurements specific to the defined periodically regenerating system.
Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające zestaw wskaźników właściwych dla tych priorytetów Unii.
The Commission may adopt implementing acts establishing the set of indicators specific to those Union priorities.
Praktyczne doświadczenie dla typu statku powietrznego obejmuje reprezentatywny zespół działań z zakresu obsługi technicznej właściwych dla danej kategorii.
Aircraft type practical experience shall include a representative cross section of maintenance activities relevant to the category.
określenie opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków i strefy klimatycznej;
identification of cost-effective approaches to renovations relevant to the building type and climatic zone;
Metody te muszą być proporcjonalne do wielkości, charakteru, skali i złożoności rodzajów ryzyka właściwych dla działalności instytucji.
Those methods shall be proportionate to the size, nature, scale and complexity of the risks inherent in its activities.
Zwrot za wywiązywanie się z niektórych zobowiązań właściwych dla pojęcia usługi publicznej:
As regards reimbursement for the discharge of obligations inherent in the concept of a public service:
Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i obsługą systemów informatycznych właściwych dla Komitetu Regionów.
This appropriation is also intended to cover the costs associated with the development and maintenance of information systems specific to the Committee of the Regions.
zestaw wskaźników właściwych dla monitorowania i ewaluacji WPR;
the set of indicators specific to the monitoring and evaluation of the CAP;
konstrukcję mechaniczną i schemat obwodu elektrycznego odpowiednie do warunków właściwych dla pojazdów silnikowych;
mechanical design and design of the electrical circuit according to conditions specific to motor vehicles;
Taka rekompensata musi odnosić się do kosztów właściwych dla usługi publicznej, które powinny być udokumentowane w oddzielnych rachunkach.
This compensation must cover costs specific to the public service, which must be reflected in separate accounts.
stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów:
application of simplified procedures specific to goods:
W pierwszym przypadku na ogół konieczne jest jedynie przeprowadzenie podstawowego zestawu "badań bazowych", reprezentatywnych dla wspólnych procesów właściwych dla roślin lub produktów roślinnych zawierających znaczne pozostałości.
In the first instance it is usually only necessary to carry out a core set of 'balance studies' representative of the common processes relevant to the plants or plant products containing significant residues.
wszystkich dokumentów handlowych właściwych dla celów kontroli.
any commercial documents relevant to controls.
Uważam, że nie wystarczy samo wprowadzenie środków ochronnych właściwych dla nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie, i klubów wakacyjnych.
In my view, it is not enough to simply apply the safeguards specific to timeshares to holiday clubs.
stosowanie uproszczonych procedur właściwych dla określonych środków transportu:
procedures specific to certain modes of transport:
Intensywność pomocy musi z zasady być ograniczona do 50 % budżetu na produkcję, co ma na celu pobudzenie normalnych inicjatyw handlowych właściwych dla gospodarki rynkowej oraz uniknięcie rywalizacji między państwami EOG.
Aid intensity must in principle be limited to 50 % of the production budget with a view to stimulating normal commercial initiatives inherent in a market economy and avoiding a bidding contest between the EEA States.
Wybór odpowiedniego mnożnika w ramach przedziału wymaga osądu opierającego się na uwzględnieniu czynników jakościowych i ilościowych właściwych dla wyceny.
The selection of the appropriate multiple within the range requires judgement, considering qualitative and quantitative factors specific to the measurement.
Korekty danych wejściowych na poziomie 2 będą różnić się w zależności od czynników właściwych dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
Adjustments to Level 2 inputs will vary depending on factors specific to the asset or liability.
Działalność kolegium powinna być współmierna do charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności prowadzonej przez wszystkie zakłady należące do danej grupy, a także do jej aspektów transgranicznych.
The activities of the College should be proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of all undertakings that are part of the group and to the cross-border dimension.
Państwa członkowskie gwarantują, że wymogi określone w niniejszej dyrektywie są stosowane w sposób proporcjonalny do natury, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.
Member States shall ensure that the requirements laid down in this Directive are applied in a manner which is proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of an insurance or reinsurance undertaking.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 382. Pasujących: 382. Czas odpowiedzi: 156 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo