Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "właśnie z tego względu" na angielski

Wyszukaj właśnie z tego względu w: Definicja Synonimy
that is why
this is why
is for this reason
precisely for this reason
precisely this reason
precisely because of this
Lista Czerwcowa uważa, że UE jest unią wartości, i właśnie z tego względu opowiadam się zdecydowanie za szeroką dyrektywą przeciwko dyskryminacji.
The June List believes the EU to be a union of values, and that is why I am very much in favour of a broad directive against discrimination.
Niestety nie mamy miejsca na wszystko, i właśnie z tego względu byliśmy zmuszeni głosować za odrzuceniem niektórych poprawek do rezolucji.
Unfortunately, we do not have space for everything and that is why we were forced to vote against some of the amendments to the resolution.
Właśnie z tego względu sprawozdawczyni wprowadza nową koncepcję imigranta wewnątrzwspólnotowego, gatunku, który się rozprzestrzenia.
This is why the rapporteur is introducing a new concept of intra-Community migrant, a species that is proliferating.
Właśnie z tego względu nasza grupa odmawia uczestnictwa w głosowaniu nad przyjęciem przedmiotowej rezolucji.
This is why our group is refusing to participate in the vote on this resolution.
To właśnie z tego względu można zaangażować w prace nad wprowadzeniem stałego mechanizmu państwa członkowskie nienależące do strefy euro, o ile tego zechcą.
It is for this reason that the Member States which do not belong to the euro area can be involved, if they wish, in the work of introducing the permanent mechanism.
To właśnie z tego względu omawiane tu pytanie parlamentarne zyskało poparcie tak znacznej większości w Komisji, z czego się ogromnie cieszę.
It is for this reason that the parliamentary question was backed by such a large majority in the Committee, something I welcome very much.
Jednakże nie stanowi to wyjaśnienia dla katastrof ekologicznych, zwłaszcza jeżeli takie samo zjawisko powtarza się co kilka lat, i właśnie z tego względu być może będziemy musieli lepiej się przygotować.
It does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years, and that is why we might need to be better prepared.
To właśnie z tego względu ponawiam swój apel dotyczący utworzenia sił ochrony ludności z prawdziwego znaczenia, które będą mogły szybko i skutecznie wkraczać do akcji po wystąpieniu tak poważnych katastrof.
It is for this reason that I renew my appeal to create a genuine European civil protection force capable of being deployed rapidly and effectively following disasters of such seriousness.
Właśnie z tego względu UE zawiesiła poprzeczkę tak wysoko.
That is why the EU has set the bar so high.
Właśnie z tego względu to rozczarowujące.
That is why it is a disappointment.
Właśnie z tego względu za tak istotny uznaje się rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
That is why the development of carbon capture and storage technology is recognised as so important.
Właśnie z tego względu musimy uczynić krok poza zwykłe deklaracje intencji.
That is why we have to go beyond a mere declaration of intent.
Właśnie z tego względu zwracamy się do grupy krajów uprzemysłowionych jako całości.
That is why we are turning to the group of developed countries as a whole.
Właśnie z tego względu będziemy musieli wypracować odpowiedni poziom odszkodowania finansowego i technologicznego.
That is why we will have to find the right level of financial and technological compensation.
Właśnie z tego względu konferencja w Kopenhadze jest tak ważna.
That is why the Copenhagen meeting is important.
Właśnie z tego względu popieram wniosek o zastosowanie trybu pilnego.
That is why I support this request to use the urgent procedure.
Właśnie z tego względu jest kwestią coraz istotniejszą, by Europa wreszcie dysponowała skutecznym instrumentem.
This is why it is increasingly important that Europe finally equips itself with an efficient instrument.
Właśnie z tego względu jest to również dyrektywa socjalna.
That is why this is also a social directive.
Właśnie z tego względu zamierzamy odrzucić przedmiotową propozycję Komisji.
That is why we intend to reject this Commission proposal.
Właśnie z tego względu nie mogę poprzeć przyjęcia przedmiotowej dyrektywy.
That is why I cannot support the adoption of the directive.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 113. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo