Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "włamać się" na angielski

Wyszukaj włamać się w: Definicja Synonimy
hack into
break in
crack

Sugestie

Chyba MacPherson pomógł mi włamać się do Magazynu.
Leena, I think James Macpherson helped me hack into the warehouse.
Musisz włamać się do konta bankowego Barbary.
We need you... to hack into Barbara's bank accounts.
Dlatego musieliśmy włamać się do kostnicy.
That's why we had to break in to the morgue.
Nie możesz po prostu włamać się...
You can't just break in...
W międzyczasie, Musisz włamać się do systemu policji w Jersey.
In the meantime, I need you to hack into the Jersey City police system.
Użył go, aby włamać się do systemu szkoły.
He used it to hack into our school system.
Trzeba by pójść do biblioteki publicznej... sprawdzić, gdzie jest jego biuro, i włamać się.
You'd go to the library, go through public records... find out where that architectural office is and break in.
Próbował włamać się do danych Pentagonu.
He tried to hack into the Pentagon.
Musisz pomóc Giles'owi włamać się do sieci elektrycznej i odciąć zasilanie Inicjatywy.
You need to help Giles hack into the electrical grid and power down the Initiative.
Będę potrzebował włamać się do kartotek policyjnych.
I'm going to need to hack into police files.
Nie mogłem włamać się na serwis, więc spróbowałem poprzez providera.
I wasn't able to hack into Girlhouse at all, so I tried their ISP instead.
Zaskakująco łatwo można włamać się do komputera w samochodzie.
It's surprisingly easy to hack into a car's computer.
Musisz włamać się na serwer, przepełniając bufor. Zrobione.
I need you to hack into the server using a buffer-overflow attack.
I nie można włamać się do MK-1200 z zewnątrz.
And you can't hack into an MK-1200 from the outside, FYI.
Nie mogę uwierzyć, że mogłeś włamać się do mojego komputera.
I cannot believe that you would hack into my computer.
Cyber znaleźć backdoora użył włamać się do serwera więzienia.
Cyber found the backdoor he used to hack into the prison server.
Ponieważ zamieżasz włamać się do danych CIA.
Because you're going to hack into the CIA.
Może wykopał coś o przeszłości naszego zabójcy, co oznacza, że musimy włamać się do bazy poprawczaka.
Maybe he dug up something on our killer's past, which means - we have to hack into the juvie database.
Dostał rozkaz, żeby włamać się i zakopać jakieś indiańskie kości.
Says he was given an order that night to break in and bury some Indian bones.
Więc ten człowiek Gerard Cuvee odkrył jak włamać się do systemu Echelon.
Well, there's this man named Gerard Cuvee who figured out how to hack into Echelon.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 410. Pasujących: 410. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo