Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "włamania się do" na angielski

Wyszukaj włamania się do w: Definicja Synonimy
break into
hack into
Jak byś zapomniał jestem oskarżona o próbę włamania się do twojego komputera.
In case you'd forgotten I'm facing charges for trying to break into your computer.
Poczułem chęć włamania się do laboratorium chemicznego i przemycia oczu.
Felt like I should break into the chemistry lab and use the eye wash.
30 sekund do włamania się do tej dzieciny.
30 seconds to break into this baby.
Moim zdaniem nie ma możliwości włamania się do więzienia o zaostrzonym rygorze.
I don't think you can break into a maximum security prison.
Gdy gliny się dowiedzą, że wynajełaś mnie do włamania się do jej mieszkania.
Wait till the cops find out that you hired me to break into her place.
Zmuszasz mnie do włamania się do siedziby producenta broni. "Zmuszasz".
You're forcing me to break into a weapons manufacturer.
Jedyny sposób włamania się do swego mózgu.
The only way is to hack your own brain.
To pokazuje nieudaną próbę włamania się do pliku na wolnym serwerze.
It shows a failed attempt to hack into a file at a slow server.
Nadal nie wiemy, jak przechodzi od znalezienia celu w siłowni do włamania się do domu.
It still doesn't tell us how he goes from finding husbands in a gym to getting inside their house.
Jej odcisków użyto do włamania się do jego systemu bezpieczeństwa.
Her prints were used to access his security system.
Brenna została złapana na próbie włamania się do Greer.
Brenna was just caught breaking into Greer's house.
Był bliski włamania się do rachunków powierniczych klientów.
And he came close to hacking into the client escrow account.
Po 12 próbach włamania się do strefy 'Intruzów', wiemy, że nikt tam nie przeżył.
Twelve attempted break-Ins into intrusion have been Reported: There are no survivors.
Chodzi ci o to, że potrzebujesz mnie do włamania się do policyjnych kartotek.
You mean, you need me to hack into police files.
Nie wiem, co daje tobie, ale mi pomaga w decyzji włamania się do jednego z ich komputerów.
I don't know hoW it helps you, but it helps me in my decision on getting one of them computers.
Ale prócz włamania się do biura Fig i szperania,
But short of breaking into Fig's office and going through her files,
Wymaga włamania się do domu.
This house has actually to be broken into.
Myślałem o czymś w stylu włamania się do szkoły nocą.
I was thinking more like an overnight lock-in.
Nic, oprócz włamania się do jego domu.
What could I do?
Znaleźliśmy dowody na próbę włamania się do zakodowanych przekazów.
The messages have been tampered with.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo