Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "włamanie" na angielski

Wyszukaj włamanie w: Definicja Synonimy
break-in
burglary
breaking and entering
robbery
home invasion
security breach
intrusion
forced entry
hacking hack
break in
B and E
trespassing
hacked
Będziecie mogli z Parker zaaranżować włamanie.
So you and Parker can orchestrate the break-in.
Dlatego zadawałem tyle pytań o twoje włamanie.
That's why I asked you so many questions about your break-in.
Być zniszczonym przez trzeciorzędne włamanie to fatum biblijnych rozmiarów.
To be undone by a third-rate burglary is a fate of biblical proportions.
Tego człowieka aresztowana za włamanie i kładziesz.
This fellow was arrested a week ago for burglary.
Nie odkąd odsiedziałem dziesięć miesięcy za włamanie.
Not since I did ten months for breaking and entering.
Nadal mogą oskarżyć mnie za włamanie.
They still could have charged me for breaking and entering.
Chodź, czeka nas małe włamanie.
Come on, we've got a bit of burglary to do.
Mężczyzna został skazany na dożywocie za drobne włamanie.
A man been sentenced to life in prison for a minor burglary.
Wystraszyło ją to włamanie do domu.
Scared out of her house by the break-in.
Brat Hill'a odsiaduje pięcioletni wyrok w Ocala za włamanie.
Hill's brother is doing a five-year stretch up in Ocala for burglary.
I tak mamy cię za włamanie.
Now I got you on breaking and entering.
W tym momencie, kiedy Mikołaj zostaje zatrzymany za włamanie.
Get to the part Where Santa gets busted for breaking and entering.
To nie było jakieś przypadkowe włamanie.
This wasn't some random break-in.
Słuchaj... Pójdę do jego warsztatu i sfinguję włamanie.
Look... I'll go to his workshop and stage a break-in.
Oskarżyliście Kai o włamanie i porwanie?
You accused the Kai of burglary and kidnapping?
Jestem pewny, że zostaniesz skazany za włamanie... do mieszkania Taylorów, nawet jeśli będzie to pomyłka sprawiedliwości.
I'm sure you'll be found guilty of breaking and entering... the Taylor apartment even though it's a miscarriage of justice.
Aresztowano go w Colorado za włamanie do laboratorium nuklearnego.
He was arrested in Colorado for breaking into a nuclear physics laboratory.
To działa lepiej kiedy wygląda na włamanie.
This works better if it looks like a break-in.
Było włamanie w A-6, zbrojownia.
There's been a break-in at A-6, the armory.
Jesteś aresztowany za włamanie i narażanie zwierząt.
Look, you're under arrest for breaking an entering and an animal endangerment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1081. Pasujących: 1081. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo