Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w żadnej mierze nie" na angielski

Wyszukaj w żadnej mierze nie w: Definicja Synonimy
by no means
not in any way
in no way
Uczestniczyłem w konferencji grupy wysokiego szczebla i uznałem reakcje na kryzys mleczny za interesujące, ale w żadnej mierze nie odpowiednie.
I attended the conference of the high level group and found the responses given to the dairy crisis interesting, but by no means adequate.
Wspieranie międzynarodowej wymiany towarów kosztem krótszych, lokalnych i krajowych łańcuchów dostaw, w żadnej mierze nie pozostaje bez znaczenia.
The promotion of international exchanges of goods at the expense of shorter, local and national, supply circuits is by no means irrelevant here.
Ryanair podkreślił, że sprawozdania te w żadnej mierze nie wpływają na zmianę jego stanowiska przedstawionego wcześniej, zgodnie z którym umowy w sprawie usług portu lotniczego i umowy w sprawie usług marketingowych należy ocenić w ramach oddzielnych testów prywatnego inwestora.
Ryanair emphasised that those reports do not in any way change its position presented earlier that the airport services agreements and the marketing services agreements should be analysed under separate MEO tests.
W żadnej mierze nie brakuje mi ambicji w zakresie tego, co powinniśmy uczynić w Syrii.
I am not in any way lacking in ambition for what we should do with Syria.
Wreszcie, co w żadnej mierze nie najmniej ważne, społeczeństwo musi nadal mieć zaufanie do energii jądrowej i otrzymać odpowiednie informacje.
Lastly, but by no means the least important point, the general public must retain their confidence in nuclear energy and be informed accordingly.
UKIP w żadnej mierze nie wspiera zasadności przedmiotowej dyrektywy, ponieważ to wybrane rządy krajowe powinny podejmować decyzje w sprawie polityki dobrobytu i polityki społecznej.
UKIP by no means supports the legitimacy of this directive, as it should be for elected national governments to decide welfare and social policies.
Jurysdykcje, które w żadnej mierze nie są rajami podatkowymi, zostały arbitralnie wpisane na "szarą" listę, podczas gdy prawdziwe raje podatkowe w dalszym ciągu unikają wszelkich form nacisku ze strony G-20 i OECD.
Jurisdictions that are by no means tax havens have been included arbitrarily in a 'grey' list, while real tax havens continue to escape all forms of pressure exerted by the G20 and the OECD.
W żadnej mierze nie jestem przeciwny Eurojustowi, jednak nie może on przekształcić się w jakąś "nad-instytucję".
I am by no means opposed to Eurojust, but it must not turn into a 'super-institution'.
Uzyskałem zdecydowane zapewnienie, że technicy będą się zachowywać bardzo dyskretnie w żadnej mierze nie zakłócając przebiegu posiedzenia.
I have obtained an emphatic assurance that the technicians will be very discreet and will not interfere in any way with the progress of the sitting.
Oddalenie Tybetu w żadnej mierze nie ułatwia tego zadania.
The remoteness of Tibetan areas does not make this task any easier.
Komisja chciałaby zapewnić Parlament, że w żadnej mierze nie dyskryminuje pod względem religijnym podmiotów wdrażających pomoc na rzecz rozwoju.
The Commission would like to assure the Parliament that it does not make any kind of discrimination based on the religious background of partners implementing development assistance.
Pan poseł Wojciechowski wykonał swoje zadanie i w żadnej mierze nie wolno go obwiniać za jakiekolwiek opóźnienie.
Mr Wojciechowski has done his bit and he cannot be blamed in any way for any delay.
Głosowaliśmy za odrzuceniem rezolucji w sprawie szczytu grupy G-20 z jednego ważnego powodu: w żadnej mierze nie kwestionuje ona światowego systemu finansowego, który leży u podłoża kryzysu.
We voted against the resolution on the G20 for one good reason: at no point does it call into question the global financial system that is at the root of the crisis.
Z tych względów uważa się, że ewentualne nałożenie środków w żadnej mierze nie spowoduje poważnego naruszenia interesów tego użytkownika.
It is therefore considered that the possible imposition of measures would in no way create a serious prejudice to the interests of this user.
W chwili obecnej w żadnej mierze nie należy podejmować decyzji w odniesieniu do projektu dotyczącego utworzenia nowej wspólnotowej jednostki zajmującej się ochroną zwierząt.
As regards the proposal to set up a new Community animal protection body, it is far too early for a decision to be taken.
Kwota ta stanowi łączny nadmierny zysk zadeklarowany przez spółki w ich deklaracjach podatkowych, lecz w żadnej mierze nie wskazuje na kwotę przyznanej pomocy państwa.
This amount represents the total excess profit reported by the companies in their tax returns but does not provide any indication of the State aid granted.
To prowadzenie prawie nielegalnych połowów i w żadnej mierze nie powinniśmy zapraszać ich do członkostwa w UE.
This is almost illegal fishing and there is no way we should invite them to join the EU.
Postanowienia niniejszej konwencji w żadnej mierze nie naruszają prawa Stron do zastosowania:
The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt:
Co dzień jesteśmy świadkami wielu demagogicznych roszczeń w mediach i tutaj, w Parlamencie Europejskim, które w żadnej mierze nie opierają się na podstawach zawodowych.
We witness many demagogic claims that have no professional basis whatsoever every day in the media and also here in the European Parliament.
Nie uważam, aby Rada potraktowała Parlament w sposób upokarzający, ani też w żadnej mierze nie odmawiała udzielenia mu informacji.
I do not believe that the Council has treated the European Parliament in a humiliating manner, nor has it in any way denied Parliament information.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo