Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w żadnych okolicznościach" na angielski

Wyszukaj w żadnych okolicznościach w: Definicja Synonimy
under any circumstances
under no circumstances
in no circumstances
in any circumstances
under any circumstance
System repartycyjny nie może w żadnych okolicznościach zostać zastąpiony systemami kapitałowymi.
The pay-as-you-go system must not, under any circumstances, be replaced by capital-funded systems.
Takie wybuchy agresji... nie mogą być tolerowane w żadnych okolicznościach.
Such displays of violence cannot be tolerated under any circumstances.
Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności są bezwzględnymi prawami, których nie można podważać w żadnych okolicznościach.
The freedom of expression and the right to a private life are absolute rights that must under no circumstances be undermined.
Propagujemy demokrację, prawa człowieka i wolność słowa i w żadnych okolicznościach nie możemy aprobować terroryzmu.
We promote democracy, human rights and freedom of expression, and can under no circumstances approve of terrorism.
Pozwolenie takie nie może w żadnych okolicznościach pozwalać na użytkowanie samolotu z naruszeniem ograniczeń nakładanych przez MMEL.
Any such permission will in no circumstances permit operation outside the constraints of the MMEL.
w żadnych okolicznościach dobowy czas pracy nie może przekroczyć siedmiu godzin;
in no circumstances may the daily working time exceed seven hours;
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie mówmy o tym więcej.
Never, under any circumstances, speak about this again.
Z drugiej strony jednak nie możemy w żadnych okolicznościach pozwolić USA na gospodarcze zmonopolizowanie Europy.
However, we must not, under any circumstances, allow the US to monopolise Europe in economic terms.
Ale żadna religia, w żadnych okolicznościach nie może być powodem ani wymówką, ani przykrywką dla jakiejkolwiek dyskryminacji.
No religion can ever, under any circumstances, be a reason, an excuse, or cover for carrying out any kind of discrimination.
Nigdy, w żadnych okolicznościach, zrezygnować z wysoką ziemię.
Never, under any circumstances, give up the high ground.
Jest to przestępstwo, które nie może być tolerowane w żadnych okolicznościach.
This is a crime that cannot be tolerated under any circumstances.
Dla pana, w żadnych okolicznościach.
Minimalna cena sprzedaży nie może w żadnych okolicznościach przekroczyć 3000 EUR.
This minimum sale price may not under any circumstances exceed EUR 3000.
Kapitanie Cali, FBI nie będzie negocjować z terrorystami w żadnych okolicznościach.
Captain Cali, under no circumstances does the FBI negotiate with terrorists.
Plan krajowy w żadnych okolicznościach nie wyłącza istniejącego urządzenia spod przepisów ustanowionych w dyrektywie 96/61/WE.
A national plan may under no circumstances exempt an existing installation from the provisions laid down in Directive 96/61/EC.
Nie podważaj mojego autorytetu w żadnych okolicznościach.
Do not question my authority under any circumstances.
Po pierwsze, że w żadnych okolicznościach nie chcę się wieszać.
First, under no circumstances I want to hang myself.
Chcesz powiedzieć, że w żadnych okolicznościach... taki święty jak ty... nie złamie prawa...
So you're telling me that under no circumstances... would a holy man like you ever, you know... break the law or do something...
Z tego powodu sygnał wysłany przez Parlament Europejski ma zasadnicze znaczenie: osoby przebywające w obozie Ashraf mają prawo do ochrony i w żadnych okolicznościach nie mogą być wydawane reżimowi irańskiemu.
For these reasons, the signal sent by the European Parliament is vitally important: the Camp Ashraf residents have a right to be protected and not to be handed over, under any circumstances, to the Iranian regime.
Substancje zapakowane lub przechowywane w taki sposób i w takich ilościach, że maksymalne ich uwolnienie w żadnych okolicznościach nie może spowodować zagrożenia poważnymi awariami.
Substances packaged or contained in such a fashion and in such quantities that the maximum release possible under any circumstances cannot create a major-accident hazard.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 134. Pasujących: 134. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo