Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w żadnym stopniu nie" na angielski

Wyszukaj w żadnym stopniu nie w: Definicja Synonimy
in no way
Pragnąłbym podkreślić, że lizboński traktat reformujący w żadnym stopniu nie naruszy neutralności Irlandii.
I should like to stress that the Lisbon Reform Treaty will in no way affect Irish neutrality.
poziomy nakładów w żadnym stopniu nie mogą wpływać na względną stabilność różnych rodzajów rybołówstwa;
effort levels shall, in no way, affect the relative stability of the different fisheries.
Pomoc ta, zarówno pożyczka, jak i dotacja, ma charakter wysoce wyjątkowy i tym samym, w żadnym stopniu nie stanowi precedensu.
This assistance, both the loan and the grant component, is highly exceptional and therefore in no way constitutes a precedent.
Może on jedynie zwrócić się do FITD z wnioskiem o podjęcie działania, ale FITD w żadnym stopniu nie jest związany tym wnioskiem i ma swobodę w zakresie podejmowania alternatywnych środków leżących w najlepszym interesie swoich banków członkowskich.
He or she can only request action on the part of the FITD, which is in no way bound by the request and remains free to take alternative measures in the best interest of its member banks.
Argumenty władz francuskich, które mają na celu wykazanie, że status La Poste i gwarancja, która z niego wynika, nie są jedynymi elementami uwzględnianymi przez agencje ratingowe, w żadnym stopniu nie unieważniają wywodu Komisji
The French authorities' arguments intended to demonstrate that La Poste's legal status and the resulting guarantee are not the only factors taken into consideration by the rating agencies in no way invalidate the Commission's argument
Dlatego też głosowaliśmy przeciwko proponowanym uzupełnieniom, co w żadnym stopniu nie zmniejsza naszego zainteresowania i chęci uchwalenia skutecznej i wykonalnej dyrektywy po otrzymaniu wniosku Komisji w 2008 r.
We have therefore voted against these proposed additions, but this in no way diminishes our interest and concern to bring about an effective and workable directive when we receive the Commission proposal in 2008.
Po pierwsze, wyroki Trybunału w żadnym stopniu nie wpływają na treści swobody zawierania układów zbiorowych.
Firstly, the Court's rulings do not have any impact on the freedom to enter into collective agreements.
Spektakl z powieszeniem Saddama Husajna w żadnym stopniu nie przyczynił się do zmniejszenia przemocy.
The spectacle of the hanging of Saddam Hussein was not in any way a means of reducing this violence.
Brały do wojska dzieci i wykorzystywały ludność cywilną, jako żywe tarcze, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza odpowiedzialności obecnych tam władz rządowych.
They conscripted child soldiers and used the civilian population as a human shield, but that does not in any way alleviate the responsibility of the governmental authorities on the spot.
Chciałbym jednak zwrócić państwa uwagę na fakt, że rosyjski projekt, jakim jest gazociąg South Stream, w żadnym stopniu nie przyczynia się do wspomnianej dywersyfikacji, ponieważ źródłem dostaw nadal pozostaje Rosja.
However, I wish to draw your attention to the fact that the Russian gas pipeline project, South Stream, is not making any contribution at all to this diversification as the supply source remains exactly the same, Russia.
Tego typu zmiany z pewnością nie byłyby dobre dla gospodarki Europy i w żadnym stopniu nie przyczyniłyby się do globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Such developments would certainly not be good for Europe's economy and would do nothing to reduce greenhouse gas emissions globally.
Niniejsza Umowa w żadnym stopniu nie narusza obowiązku przestrzegania przez Pracodawców i Pracowników przepisów krajowych i unijnych w zakresie BHP pracowników.
This Agreement is without prejudice to the Employers' and Employees' obligation to comply with national and EU law in the area of workers health and safety.
Musimy położyć kres tym lewicowym przyśpiewkom, które w żadnym stopniu nie pomagają osobom dyskryminowanym, a które są przez nie wręcz napiętnowane.
We need to put an end to these leftist refrains that do not do anything to help people who are being discriminated against, who are on the contrary stigmatised by them.
To w żadnym stopniu nie ogranicza wolności słowa czy prasy.
This has in no way hampered freedom of speech or freedom of the press.
Nasze obawy związane z tymi lub innymi częściami sprawozdania w żadnym stopniu nie zmniejszają naszego poparcia w sprawie rozszerzenia Unii, jeśli tylko państwa kandydujące spełnią kryteria kopenhaskie.
Our concerns about these and other parts of the report in no sense diminish our support for further enlargement of the EU, should applicant states meet the Copenhagen criteria.
Fakt, że szpital świadczący takie usługi za wynagrodzeniem jest szpitalem publicznym w żadnym stopniu nie znosi gospodarczego charakteru tej działalności [153].
The fact that a hospital providing such services against remuneration is public does not render that hospital's activities non-economic in nature [153].
Według BAA to pokazuje, że w żadnym stopniu nie zdołano osiągnąć celu środowiskowego AGL, ponieważ niektóre składowiska zastąpiono innymi.
According to the BAA, this demonstrates that the AGL has completely failed to achieve its environmental objective as some piles are replaced with others.
"Choć to słowo w żadnym stopniu nie oddaje moich uczuć."
"The word grateful doesn't begin to tell you what I feel."
Niniejsze Porozumienie w żadnym stopniu nie narusza praw, jurysdykcji i obowiązków państw będących stronami Konwencji. Niniejsze Porozumienie jest interpretowane i stosowane w kontekście Konwencji i w sposób zgodny z Konwencją.
Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of States under the Convention. This Agreement shall be interpreted and applied in the context of and in a manner consistent with the Convention.
Niniejsze Porozumienie w żadnym stopniu nie uszczupla praw Członków wynikających z innych porozumień międzynarodowych, włącznie z prawami do uciekania się do dobrych usług lub do mechanizmu rozstrzygania sporów w innych organizacjach międzynarodowych lub ustalonego w jakimkolwiek innym porozumieniu międzynarodowym.
Nothing in this Agreement shall impair the rights of Members under other international agreements, including the right to resort to the good offices or dispute settlement mechanisms of other international organizations or established under any international agreement.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo