Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w bardziej szczegółowy sposób" na angielski

Wyszukaj w bardziej szczegółowy sposób w: Definicja Synonimy
in greater detail
in more detail
Należy utrzymać oraz wyrazić w bardziej szczegółowy sposób obecnie obowiązującą zasadę wspólnej zgody między umawiającymi się stronami.
The current principle of common consent between the contracting parties should be maintained but spelt out in greater detail.
Warunek ten powinien zostać określony w bardziej szczegółowy sposób, przy czym dopuszczalne są odstępstwa dla obszarów o niewielkiej produkcji;
whereas this condition should be defined in greater detail and allowance made for possible derogations in regions with low production;
Wspomniane projekty i konkretne działania opisane są w bardziej szczegółowy sposób w załączniku.
Those projects and specific activities are described in more detail in the Annex.
Istnieje jednak potrzeba, aby Komisja Europejska monitorowała sytuację w Unii Europejskiej w bardziej szczegółowy sposób i aby upewniła się, że jeśli władze krajowe potrzebują pomocy, otrzymają one tę pomoc od Komisji Europejskiej.
There is, however, a need for the European Commission to monitor the situation in more detail across the European Union and make sure that, when national authorities do need help, they receive that help from the European Commission.
CRA analizuje również w bardziej szczegółowy sposób cechy niektórych małych firm doręczających paczki, włączonych do próby, jaką stanowi grupa odniesienia I WIK, stwierdzając, że ich profil ryzyka nie jest porównywalny z profilem ryzyka dużych operatorów pocztowych.
CRA also analyses in more detail the characteristics of some of the small parcel firms included in the WIK Benchmark I sample and concludes that their risk profile is not comparable to that of a large postal operator.
Ta decyzja ramowa nie ma wpływu na przepisy dotyczące ochrony danych zawarte w niniejszej decyzji; ze względu na szczególny charakter, funkcje i kompetencje Europolu, niniejsza decyzja powinna zawierać przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych regulujące te kwestie w bardziej szczegółowy sposób.
The relevant set of data-protection provisions in this Decision will not be affected by that Framework Decision and this Decision should contain specific provisions on the protection of personal data regulating these matters in greater detail because of the particular nature, functions and competences of Europol.
Nie wydaje się wskazane regulowanie stosunków umownych między producentami a przedsiębiorstwami odziarniającymi na poziomie wspólnotowym. Należy utrzymać oraz wyrazić w bardziej szczegółowy sposób obecnie obowiązującą zasadę wspólnej zgody między umawiającymi się stronami.
It seems inadvisable to regulate contractual relations between producers and ginning undertakings at Community level. The current principle of common consent between the contracting parties should be maintained but spelt out in greater detail.
Z Pana odpowiedzi, Panie Komisarzu Dalli, z fragmentu, który Pan odczytał na głos, wnoszę, że nie ma Pan żadnego zamiaru zbadać tej sprawy w bardziej szczegółowy sposób.
From your answer, Commissioner Dalli - from what you read out - I take it that you have no inclination whatsoever to look into this case in more detail.
W porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. określono w bardziej szczegółowy sposób ramy i przepisy dotyczące wykonania PP i DP.
The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 defines further the framework and the rules for implementation of PP and PA.
Wraz z obecną decyzją Europejska Sieć Sądowa zostanie dostosowana do rozwoju, jaki nastąpił w ostatnich latach, zaś jej stosunek do Eurojustu zostanie określony w bardziej szczegółowy sposób.
With the present decision, the European Judicial Network will be adapted to the developments that have taken place over recent years, and its relationship to Eurojust defined in more precise terms.
Aby dysponować bardziej szczegółowymi kategoriami, pozwalającymi zwalczać różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG - z ang. "gender pay gap"), ważne jest zdefiniowanie w bardziej szczegółowy sposób kilku pojęć, jak np.:
To have more precise categories as tools for dealing with the gender pay gap (GPG) it is important to define the different concepts more precisely, such as:
Ponadto w bardziej szczegółowy sposób określono kryteria wspierania nowej infrastruktury badawczej oraz uznano znaczenie aspektów regionalnych w tworzeniu nowej infrastruktury.
Finally, the criteria for the support to new research infrastructures are more detailed and the importance of regional aspects in the construction is acknowledged.
Koszty związane z koncesjonowanymi usługami nie są wyjaśnione w tekście w bardziej szczegółowy sposób z uwagi na ich mniejsze znaczenie (stanowią [...] ogółu kosztów PP).
Costs related with licensed-based services are not further explained in the text given its minor relative importance i.e. [...] of PP's total costs.
Pytanie 12: Czy UE powinna w bardziej szczegółowy sposób określić zasady stosowania instrumentu antysubsydyjnego w sprawach z udziałem przedsiębiorstw działających w gospodarkach będących w okresie transformacji, które uzyskają status podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych?
Question 12: Should the EU more specifically foresee the use of the Anti-Subsidy instrument in cases involving companies in transition economies that receive market economy treatment?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo