Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu ostatnich lat" na angielski

Wyszukaj w ciągu ostatnich lat w: Definicja Synonimy
in recent years
in the last few years
during the last years
over the past few years
during recent years
over the last few years
in the last years
during the past years
in the past years
over the past year
over recent years
over the last years
W sektorze infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej w ciągu ostatnich lat pojawiły się problemy.
In the case of gas and electricity infrastructures, certain challenges have developed in recent years.
Beneficjent przedkłada rejestr statków wyprodukowanych w ciągu ostatnich lat oraz księgi zamówień stoczni.
The beneficiary submitted an overview of the ships built in recent years and of the yard's order book.
Wszyscy wiemy, że ten gang rozrósł się w ciągu ostatnich lat...
We all know that gang proliferation has been rising in the last few years.
Komisja uważa na przykład, że Austria mogła się opierać na średnich kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich lat mogły wygrywać znaczną liczbę przetargów w tym sektorze.
By way of example, the Commission considers that Austria could have taken as a basis the average costs in undertakings which have won a significant number of tenders in the sector in the last few years.
Wartość procentowa surowego mleka spełniającego te wymogi, dostarczonego do zakładów mleczarskich w Rumunii, w ciągu ostatnich lat wzrosła tylko nieznacznie.
The proportion of raw milk that complies with those requirements, delivered to milk processing establishments in Romania, has only increased slightly during the last years.
Zaobserwowana w ciągu ostatnich lat tendencja do zwiększania się wpływu na układ odpornościowy ryb (węgorzyca) wydaje się korelować ze zwiększonym stężeniem kadmu w rybach.
A tendency of increasing effects on the immune system in fish (eelpout) during the last years seems to correlate with increasing concentrations of cadmium in fish.
Są to tylko niektóre skutki absurdalnej polityki zdrowotnej realizowanej w ciągu ostatnich lat.
These are just some of the outcomes of the insane health policies pursued in recent years.
Choć dotacje publiczne uległy zwiększeniu w ciągu ostatnich lat, całkowita suma dostępnych środków jest nadal niewystarczająca.
Although public subsidies have been increased in recent years, the total amount available is insufficient.
Po drugie, chciałbym podziękować znakomitym pracownikom sekretariatu, którzy w ciągu ostatnich lat nas wspierali.
Secondly, I would like to thank the excellent secretariat that has supported us in recent years.
Chciałbym pani przypomnieć, że ten panel stanowił fundament wszystkich decyzji politycznych w sprawie dyrektyw, które tutaj przygotowaliśmy w ciągu ostatnich lat.
I would like to remind you that this panel formed the basis for all the political decisions relating to the directives that we have drawn up here in recent years.
Ekspert dodatkowo podkreśla, że w ciągu ostatnich lat podobnego typu transakcji przeprowadzono niewiele, a popyt jest nadal mały.
The expert furthermore stresses that there have been only a few comparable transactions in recent years and demand continues to be low.
Stocznia VWS twierdzi, że jej pozycja rynkowa - z różnych powodów - zmieniła się w ciągu ostatnich lat.
VWS explains that the market situation for VWS has changed in recent years because of several factors.
Wyobrażone marginesy zysku pomimo wysokich kosztów transportu również przyczyniły się do ogromnego wzrostu przemytu wyrobów tytoniowych w ciągu ostatnich lat.
Fantastic profit margins, despite the high transport costs, have also contributed to the massive increase in tobacco smuggling in recent years.
Jest to sektor, z którego powinniśmy być dumni, lecz któremu wcale nie było łatwo w ciągu ostatnich lat.
A sector to be proud of, then, but one which has not had an easy time of it in recent years.
Chciałbym podziękować pani Barsi-Pataky, zwłaszcza za jej pomocną współpracę, nie tylko w ramach trójstronnych negocjacji, ale także w ciągu ostatnich lat.
I should like to thank Mrs Barsi-Pataky specifically for her helpful cooperation, not only in the trialogue negotiations, but also in recent years.
Na potrzeby opracowania specyfikacji w ciągu ostatnich lat przeprowadzono różnorodne analizy, prace eksperymentalne i konsultacje z zainteresowanymi stronami.
The development of specifications has been the subject of a number of studies, experiments and consultations with stakeholders in recent years.
Ruch pasażerski w porcie lotniczym w Nîmes w ciągu ostatnich lat podsumowano w tabeli 1 zamieszczonej w niniejszym motywie.
Nîmes airport's passenger traffic in recent years is summarised in Table 1 in this recital.
Reklama internetowa jest dziedziną, w której w ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój i obecnie generuje ona na rynku europejskim obroty przekraczające 14 miliardów euro.
Internet advertising is the area which has enjoyed considerable expansion in recent years, generating a current value of more than EUR 14 billion on the European market alone.
Władze hiszpańskie podały szczegółowe informacje w sprawie znaczącego poziomu restrukturyzacji, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich lat, oraz stopnia zgodności z planem na lata 2002-2005.
The Spanish authorities provided details of the significant level of restructuring undertaken in recent years and the degree of compliance with the 2002-2005 plan.
Również współczynniki korekcyjne związane z uniknięciem strat sieciowych powinny być nadal stosowane, ponieważ poziom strat sieciowych nie zmienił się w ciągu ostatnich lat.
In addition, the correction factors for avoided grid losses should also continue to be applied as grid losses have not changed in recent years.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 213. Pasujących: 213. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo