Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu tygodni" na angielski

Wyszukaj w ciągu tygodni w: Definicja Synonimy
within weeks
in a matter of weeks
in weeks

Sugestie

Ale w ciągu tygodni odzyskałaś to... światełko w oczach.
But within weeks, you had that... light in your eyes.
U pacjentów z vCJD dominują objawy psychiatryczne (często objawy depresji, lęku i wycofania) lub czuciowe oraz opóźnione zaburzenia neurologiczne, w tym ataksja (niezborność ruchów pojawiająca się w ciągu tygodni lub miesięcy), a w późnej fazie choroby występują skurcze miokloniczne mięśni i otępienie.
Patients with vCJD have prominent psychiatric (frequently depression, anxiety and withdrawal) or sensory symptoms and delayed onset of neurologic abnormalities, including ataxia within weeks or months, and dementia and myoclonus late in the illness.
Mogliby zająć kwadrant Alfa w ciągu tygodni.
They could take the Alpha Quadrant in a matter of weeks.
Belle, nie mogę dać gwarancji, ale jestem pewien, że wyjdzie w ciągu tygodni.
Belle, I can't make guarantees, but I'm sure she'll be out in a matter of weeks.
Nie, żebym właściwie napisał cokolwiek w ciągu tygodni.
Not that I've actually written anything in weeks.
Przekroczy granice stanu w ciągu tygodni, może nawet dni.
It would cross state lines in weeks, maybe even days.
Z pewnością wiesz, że wszystko rozstrzygnie się w ciągu tygodni, jeśli nawet nie dni.
You must know that all this will be settled in a matter of weeks, if not days.
W ciągu tygodni nasza armia zwiększyła swoją liczebność setki razy.
Within weeks, our army had grown to hundreds of times its original size.
W ciągu tygodni temperatura zaczęła spadać.
Within weeks temperatures started to plummet.
Jego umysł zdegenerował się w ciągu tygodni.
By all accounts, his mind deteriorated in a matter of weeks.
317 dotyczyć tylko pierwszego wstrzyknięcia lub też zmiana dawki może następować stopniowo w ciągu tygodni lub miesięcy.
This might just be for the first injection or it may be a gradual change over several weeks or months.
W ciągu tygodni baldachim drzew zamknął się i tylko kilka promieni światła spenetruje teren zalesiony.
Within a matter of weeks the canopy has closed and only a few wheeling shafts of light penetrate the woodland.
Kiedyś, gdy my zajadaliśmy się morelami, on zakopał nasionko w ziemi, i w ciągu tygodni wyrosło z niego pokaźne drzewko.
Once we ate apricots, he spat out the pit, and within a week it grew into a huge tree.
W ciągu tygodni zacząłem program.
and within weeks I had started that regimen.
W ciągu tygodni, odkąd omawiamy twoje leczenie.
It's been about a week Since we've even discussed your rovery.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo