Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w czasach kryzysu" na angielski

Wyszukaj w czasach kryzysu w: Definicja Synonimy
in times of crisis
at a time of crisis
in a crisis
in a time of crisis
at times of crisis
during the crisis
during a crisis
at this time of crisis
in these times of crisis
during times of crisis
during the depression
in this crisis

Sugestie

Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
Support for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Euro to siła stabilizująca nawet w czasach kryzysu.
The euro is a stabilising force, even in times of crisis.
Dysproporcje płac mężczyzn i kobiet ujawniają się niestety ze szczególną siłą w czasach kryzysu.
Unfortunately, the disparity between men's and women's pay manifests itself especially at a time of crisis.
W tym kontekście banki centralne nie mogą i nie powinny zobowiązywać się ex ante do zapewnienia w czasach kryzysu płynności na szczeblu międzynarodowym.
In that context, central banks cannot, and should not, commit ex ante to the provision of international liquidity in a crisis.
Teraz w czasach kryzysu wszyscy są egoistami.
Now in times of crisis, you've all become selfish.
To ważne cechy w czasach kryzysu, kiedy zdolność do szybkiego reagowania ma fundamentalne znaczenie.
These are very important characteristics in times of crisis, when the ability to respond quickly is vital.
Nic jednak nie podważa fundamentalnej zasady, że fundusz funkcjonuje i zapewnia rzeczywistą pomoc w czasach kryzysu.
However, none of this puts into doubt the fundamental principle that in times of crisis, the fund functions and provides real assistance.
Zgubiły się gdzieś po drodze, podczas gdy potrzebujemy ich w czasach kryzysu, by poprawić sytuację gospodarczą.
They get lost on the way to where we need them in times of crisis, in order to improve things economically.
Uważam, że szczególnie w czasach kryzysu należy jak najszybciej udostępniać środki.
I believe that, in particular in times of crisis, funds should be made available as quickly as possible.
Mikrofinansowanie to ciekawy instrument zapewniający w czasach kryzysu wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy, a także przedsiębiorstw gospodarki społecznej.
Microfinance is an interesting instrument to provide people who are unemployed or in danger of losing their jobs, and also enterprises in the social economy, with financial support in times of crisis.
Jak pan wie, mam pewne doświadczenie: ta maszyna zawsze dostaje przyśpieszenia w czasach kryzysu.
As you know, I have a certain amount of experience: it is always in times of crisis that the machine is given a boost.
Sprawnie funkcjonujący jednolity rynek wewnętrzny jest nieodzownym elementem stabilnej gospodarki, tak potrzebnej w czasach kryzysu.
An efficiently functioning single internal market is an indispensable element of a stable economy, something which is very much needed in times of crisis.
Doskonałe wyniki eksportowe europejskiego przemysłu przyczyniają się do stabilności makroekonomicznej, nawet w czasach kryzysu.
The excellent export performance of European industry contributes to macroeconomic stability, even in times of crisis.
Ma to zastosowanie również w czasach kryzysu.
This applies even in times of crisis.
Europa pokazuje swoje prawdziwe barwy w czasach kryzysu.
Europe shows its true colours in times of crisis.
To właśnie w czasach kryzysu rozumiemy wartość członkostwa w Unii Europejskiej opartej na zasadzie solidarności między jej narodami.
It is precisely in times of crisis that we understand the value of membership of a European Union based on the principle of solidarity between its peoples.
Nasze zdolności zawsze nabierają mocy w czasach kryzysu.
Our powers always spike in times of crisis.
Pani Przewodnicząca! Wzrost innowacyjności w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego, szczególnie w czasach kryzysu.
Madam President, an increase in innovation in the European Union is one of the key elements of economic development, especially in times of crisis.
Wreszcie, nawet w czasach kryzysu i przy wysokich wskaźnikach bezrobocia niektórzy pracodawcy zgłaszają problemy z naborem pracowników.
Finally, even in times of crisis and high unemployment rates, some employers are reporting difficulties in recruiting.
W naszej ocenie jest to właśnie błędny kierunek, jaki można obrać w czasach kryzysu.
In our view, that is precisely the wrong direction to take in times of crisis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 263. Pasujących: 263. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo