Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w czwartek po południu" na angielski

Wyszukaj w czwartek po południu w: Definicja Synonimy
on Thursday afternoon
on a Thursday afternoon
Mogłabyś go uczyć w czwartek po południu.
You could do him on Thursday afternoon.
Wolałabym nie omawiać takich zagadnień w czwartek po południu i uważam, że ten temat powinien nas interesować, nawet jeżeli konkuruje z przedsiębiorczością i handlem.
I would have preferred not to debate issues such as these on Thursday afternoon and I believe this topic should also concern us even if it was about enterprise and trade.
Uważam, że wtrącanie się do stosunków pomiędzy Włochami a Brazylią w czwartek po południu nie należy do naszych zadań.
I believe we have no business, on a Thursday afternoon, interfering in relations between Brazil and Italy.
Jedyną niedogodnością jest to, że odbywa się ona w czwartek po południu, kiedy frekwencja nie jest być może taka, jaka powinna być.
It is only unfortunate that we are doing it on a Thursday afternoon when it is not quite as well attended as perhaps it should be.
To są sprawy pilne, które są prowadzone w czwartek po południu.
These are urgent matters, which are discussed on Thursday afternoon.
Dopiero debata w czwartek po południu jest o sprawach być może fundamentalnych - o kulturze, bo kultura tak naprawdę jest tym fundamentem jedności europejskiej.
Only the debate on Thursday afternoon is about matters which could be called fundamental - about culture, because culture is in fact the foundation of European unity.
Wielką rzadkością jest sytuacja, w której sprawy pilne omawiane w czwartek po południu najpierw trafiają przed komisję, gdyż w przeciwnym razie nie byłyby one pilne.
It is extremely rare that the urgency subjects we discuss on Thursday afternoon go before a committee before they come here, otherwise they would not be urgent.
Bylibyśmy bardziej wiarygodni, panie i panowie, gdyby naszych posiedzeń nie przesuwano na ostatnią pozycję w czwartek po południu i gdyby trochę więcej z nas było obecnych podczas tych obrad.
We might be more credible, ladies and gentlemen, if our sittings were not pushed back to last thing on Thursday afternoon, and if there were a few more of us here to follow these debates.
Przyjechał pod pensję w czwartek po południu.
He came that Thursday afternoon... to the boardinghouse.
Mam wolne tylko w czwartek po południu i w niedzielę.
I'm free only Thursday afternoons and Sundays.
Véronique De Keyser w sprawie przebiegu prac Parlamentu w czwartek po południu.
Véronique De Keyser on the conduct of Parliament's business on Thursday afternoons.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Zaskoczyła mnie nieco liczba posłów, którzy zasiadają w tej sali w czwartek po południu.
Mr President, ladies and gentlemen, I am slightly surprised by the number of Members here in the Chamber for a Thursday afternoon.
Liczy się to, że będzie tam w czwartek po południu o 17:00.
The important thing is that he will be there on Thursday afternoon,17:00 hours.
Jednak Regulamin funkcjonuje i przepis o 40 protestujących osobach jest przepisem, chociaż wiemy, że nie możemy go nigdy wykonać w czwartek po południu.
Nevertheless, the Rules of Procedure work, and the rule requiring 40 objectors is a rule, even though we know that we can never comply with it on a Thursday afternoon.
Ponadto większość posłów do PE wyjeżdża do swoich okręgów w czwartek po południu, a wielu z nich musi podróżować kilka godzin, zanim dotrą do domu.
Moreover, most Members set off for their constituencies on Thursday afternoons, and many have to travel for several hours before they reach home.
Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, między innymi w sprawie możliwości zgłoszenia poprawek ustnych do tekstów będących przedmiotem głosowania w czwartek po południu (Przewodniczący przypomniał przepisy mające w tej kwestii zastosowanie),
Proinsias De Rossa, on behalf of the PSE Group, among other things on the possibility of moving oral amendments to texts put to the vote on Thursday afternoons (the President recalled the provisions applicable on the matter),
Lepiej w czwartek po południu.
I think we have to signal them somehow.
Masz czas w czwartek po południu?
Próba kostiumowa konkursu/talentów w czwartek po południu.
The final dress rehearsal for the Talent Show is Thursday afternoon.
W czasie urzędowania niektórych poprzednich prezydencji Rady - przez skromność nie dodam, których - przedstawiciel Rady był obecny na posiedzeniu PE nawet w czwartek po południu.
In the case of some Council presidencies, and I will not name them for reasons of modesty, the representative was even here on a Thursday afternoon.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo