Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w długim okresie" na angielski

Zobacz także: w długim okresie czasu
Wyszukaj w długim okresie w: Definicja Synonimy
in the long term
in the long run
over the long term
in the longer run
in the long-term
for a long period
for the long term
over time

Sugestie

Uproszczenie, szczególnie łącznie ze zmianą rozporządzenia finansowego, musi w długim okresie zapewnić stabilność przepisów i systemów zarządzania.
Simplification, in particular in connection with the revision of the Financial Regulation, needs to ensure stable rules and management schemes in the long term.
Jest to korzystne rozwiązanie, i dlatego chcielibyśmy zagwarantować je w długim okresie.
That is a good thing, and it is why we would like them to be guaranteed in the long term.
Jeżeli podejmiemy tę strategię, w długim okresie będzie możliwe uwzględnienie potrzeb gospodarki realnej w trwającym procesie unowocześniania architektury finansowej UE.
If we undertake this strategy it will be possible in the long run to reflect the needs of the real economy in an ongoing modernisation of EU financial architecture.
Wiemy jednak, że w długim okresie każdy z ludzi pożąda i ma prawo do wolności oraz szacunku dla praw człowieka i swobód.
However, we know that, in the long run, it is freedom and respect for human rights and freedoms that every individual desires and also has the right to attain.
Uważam jednak, że w długim okresie konieczne będzie przyjęcie wspólnej polityki, aby wzmocnić zdolność UE do reagowania na kryzysy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej strategicznej niezależności.
I believe, however, that a common political will needs to be adopted over the long term in order to strengthen the EU's ability to respond to crises, while safeguarding its strategic independence.
Takie dodatkowe kryteria powinny zapewniać stabilność i ciągłość dostaw banknotów euro w długim okresie oraz pozwalać na uniknięcie zależności od jednego dostawcy.
Such additional criteria should ensure the stability and continuity of the supply of euro banknotes over the long term and avoid dependence on a sole supplier.
Ponadto musimy pokazać zarówno naszą determinację, jak i odpowiedzialną postawę, by rozwiązać nasze problemy w długim okresie.
Moreover, in order to solve our problems in the long term, we have to demonstrate both determination and an attitude of responsibility.
Sprawozdawca uważa, że konkretnym przejawem celu zwiększenia wewnętrznej skuteczności EBC powinna być stabilizacja liczby pracowników w długim okresie oraz naprawdę przejrzysta praktyka dialogu społecznego.
Your rapporteur takes the view that the aim of improving the ECB's internal effectiveness should be reflected, in the long term, by a stabilisation of its staff complement and transparent social dialogue.
Komisja uważa, że nowy model biznesowy jest rentowny i zrównoważony w długim okresie.
The Commission considers that the new business model of the Bank is viable and sustainable in the long term.
Mam ogromną nadzieję, że transpozycja przedmiotowego prawodawstwa przez nasze państwa członkowskie w długim okresie umożliwi obywatelom europejskim uzyskanie prawdziwego dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.
I very much hope that the transposition by our Member States of this legislation will enable European citizens, in the long term, to gain genuine access to quality cross-border healthcare.
Energia jądrowa to zasób, bez którego w długim okresie światowa gospodarka nie jest w stanie sobie poradzić.
Nuclear energy is a resource which the global economy cannot do without in the long term.
Ponadto sprawozdawca uważa, że ponieważ odnośny wniosek stanowi pilne rozwiązanie złożonego problemu, może w długim okresie wywołać niezamierzone skutki, szczególnie w przypadku, gdy wizy długoterminowe będą regulowane na szczeblu Unii.
Furthermore, your rapporteur also considers that the proposal, as it is an urgent solution to a complex problem, may have unintended consequences in the long term, particularly in the event that long-term visas are to be regulated at Union level.
Oznaki naprawy gospodarczej nie powinny pociągać za sobą natychmiastowego wycofania się z polityki wsparcia, ponieważ w długim okresie mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę.
The signs of economic recovery need not entail immediate withdrawal of the support policies as this could have an adverse effect on the economy in the long term.
Państwa członkowskie w szczególności sprawdzają, czy dostępna będzie dostateczna ilość produktu dostatecznej jakości, aby zapewnić zaspokojenie popytu rynkowego w długim okresie po zakończeniu działań promocyjnych.
Member States shall in particular check that enough products in terms of quality and quantity will be available to ensure answering the market demand in the long run after the promotion operation.
Warto podkreślić, iż niektóre nakłady, zwłaszcza na technologię, mogą przynieść przyszłe oszczędności w długim okresie, i dlatego nie należy w tym przeszkadzać.
It is worth highlighting the fact that certain investments, particularly in technology, could result in future savings in the long term, and therefore, these should not be prevented.
Chociaż doświadczamy kryzysu, uważam, że szczególnego znaczenia nabiera możliwie najściślejsze przestrzeganie paktu stabilności i wzrostu, ponieważ zwiększanie deficytu budżetowego może być katastrofalnym rozwiązaniem w długim okresie, szczególnie dla przyszłych pokoleń.
Although we are going through a crisis, I feel that it is particularly important to adhere, as far as possible, to the Stability and Growth Pact, since increasing the budget deficit may be a disastrous solution in the long term, especially for future generations.
Inaczej mówiąc - do przekształcenia kryzysu w szansę, z korzyścią w długim okresie dla nas wszystkich.
In other words, to turn this crisis into an opportunity, and to the benefit of us all in the long term.
Przynajmniej tyle można zrobić w celu ograniczenia zagrożenia pożarowego w długim okresie oraz dla zachowania i odbudowy wrażliwych ekosystemów południowej Europy.
That is the very least that can be done to reduce the risks of fire in the long term, and to preserve and restore the fragile ecosystems of southern Europe.
Naszym zdaniem najważniejsze jest uświadomienie sobie, że wspieranie zrównoważonej akwakultury przynoszącej zyski w długim okresie jest uzależnione przede wszystkim od tego, na ile sprzyjamy ochronie środowiska.
The most important thing is for us to realise that the promotion of aquaculture which is sustainable and economically efficient in the long term is primarily dependent on how environmentally friendly we are.
Ma ona szczególnie dramatyczny wpływ na pracę instytutów związków zawodowych, a w długim okresie stałe cięcia finansowe są już po prostu nie do zniesienia.
It has a particularly dramatic effect on the work of the trade union institutes, and, over the long term, continual funding cuts are simply no longer sustainable.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 164. Pasujących: 164. Czas odpowiedzi: 198 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo