Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w dalszym ciągu" na angielski

Wyszukaj w dalszym ciągu w: Definicja Synonimy

Sugestie

Będziemy w dalszym ciągu uważnie obserwować rozwój zdarzeń.
We will continue to follow up closely the developments of this case.
Jednakże takie fermy w dalszym ciągu podlegają odpowiednim wymaganiom dyrektywy 98/58/WE.
Such establishments shall, however, continue to be subject to the relevant requirements of Directive 98/58/EC.
Aby to osiągnąć, obie strony muszą w dalszym ciągu wykazywać zaangażowane.
In order to achieve this, both parties must remain committed.
Niemniej jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki dyskryminacji.
Nevertheless, instances of discrimination remain.
I w dalszym ciągu tracimy paliwo.
And we're still losing fuel.
Naszym zdaniem jednak w dalszym ciągu są poważne braki, które podważają zaufanie ludzi.
In our view, however, there are still major shortcomings which undermine people's confidence.
Szczególnie Leader w dalszym ciągu będzie odgrywał ważną rolę w
In particular, Leader will continue to play and important role in
Podwójne standardy w dalszym ciągu dominują politykę zewnętrzną większości, która rządzi w UE.
Double standards continue to dominate the external policy of the majority who govern the EU.
Niemniej jednak w dalszym ciągu problemem pozostaje wolność wypowiedzi i niezależność środków przekazu.
Freedom of expression and the independence of the media continue to be a problem, however.
Wynika to stąd, że banki w dalszym ciągu nie są odpowiednio finansowane przez rynek kapitałowy.
This is due to the fact that the banks are still not being adequately financed by the capital market.
Dlatego Unia Europejska musi w dalszym ciągu dążyć do poprawy bezpieczeństwa i ekologiczności statków.
The European Union must therefore continue to seek to improve vessels' safety and their environmental performance.
Będziemy musieli w dalszym ciągu bronić praw użytkowników Internetu, a w szczególności dokładniej je określić.
We will have to continue to defend internet users' rights and, in particular, to define them better.
Chociaż widzimy pewne symptomy ożywienia gospodarczego, oznaki w dziedzinie zatrudnienia są w dalszym ciągu niekorzystne.
Although we are seeing signs of economic recovery, the signs are still negative with regard to employment.
Osoby te są w dalszym ciągu zatrudnione, pomimo że otrzymały wypowiedzenia.
These people are still employed, despite having received redundancy notices.
Będzie jednak w dalszym ciągu uważnie obserwować sytuację i domagać się całkowitego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia.
Nevertheless, the Union will continue to monitor the situation closely and to push for a full release of all prisoners of conscience.
Ograniczenia mają w dalszym ciągu zastosowanie do czasu podjęcia decyzji przez Komisję.
The limitations shall continue to apply until the Commission has taken a decision.
W istocie w Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie ma przepisów prawodawstwa zapewniających pełną ochronę konsumentom.
Full consumer protection legislation is still not a reality in the European Union.
W szczególnych przypadkach Parlament może w dalszym ciągu narzucić swoje stanowisko, dzięki uzyskaniu znacznej większości.
In one specific case Parliament can continue to impose its standpoint, through a very large majority.
W związku z tym sytuacja w dalszym ciągu wzbudza zaniepokojenie.
Hence, the situation is still worrying.
Na dwa tygodnie przed ostatecznym etapem negocjacji w dalszym ciągu będziemy odgrywać wiodącą rolę.
Two weeks before the final negotiations, we will continue to maintain our leadership.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2926. Pasujących: 2926. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo