Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w danym momencie" na angielski

Wyszukaj w danym momencie w: Definicja Synonimy
at the time
at that time
at a given time
at a given moment
at a time
at any given moment
at that moment
at this point in time
at any given time
in the moment
at a point in time
at any point in time
at the moment
at a certain point in time
at one time
Czasami intymny związek z niewłaściwą osobą wydaje się dobrym pomysłem w danym momencie.
Sometimes intimate sweaty relations with the wrong person seems a good idea at the time.
Dlaczego coś wygląda w danym momencie na dobry pomysł?
Why do things seem like a good idea at the time?
Raport ten zawiera szczegółowe informacje według stanu wiedzy w danym momencie, zgodnie z tytułami określonymi w pkt 3.
This report shall include the details that are known at that time, under the headings identified in paragraph 3.
Gdybyśmy znali przybliżony czas połączeń Bella moglibyśmy zacząć ściągać numery z tej wieży, w danym momencie.
You know, if we know the approximate time of Bell's call... we could start just by pulling calls off that tower at that time.
Do obliczania poziomu zapasów przechowywanych w danym momencie wykorzystuje się dane odnoszące się do roku referencyjnego, określonego zgodnie z przepisami określonymi w art. 3.
The levels of stocks held at a given time shall be calculated using data from the reference year determined in accordance with the rules set out in Article 3.
Może zrobili to akurat bo w danym momencie było dobrze.
Maybe it was right at the time.
Wniosek Komisji zapewnia konieczną elastyczność w postaci odstępstw od BREF, oczywiście pod warunkiem, że są one uzasadnione panującymi w danym momencie warunkami lokalnymi.
The Commission proposal provides the necessary flexibility for derogations from BREFs, provided, of course, that they are warranted by local conditions at the time.
Oceny takie muszą uwzględniać okoliczności w danym momencie, na które składa się wiele czynników; niektóre sytuacje można jednak przewidzieć.
Such judgements have to be made against the background of many factors at the time, but certain situations can be predicted.
Jeśli Komisja nie jest w stanie ujawnić określonych faktów lub okoliczności w danym momencie, ujawniane są one jak najszybciej w późniejszym czasie.
Where the Commission is not in a position to disclose certain facts or considerations at that time, they shall be disclosed as soon as possible thereafter.
instrumenty kapitałowe wyemitowano w kontekście środków dokapitalizowujących zgodnie z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w danym momencie;
the capital instruments are issued within the context of recapitalisation measures pursuant to State aid- rules existing at the time;
Ale oto, aby zawsze starać się postępować właściwie, bez względu na to, jak trudne może to być w danym momencie.
It's about always trying to do the right thing, no matter how challenging that might be at the time.
Włochy nie przedstawiły również biznesplanu zawierającego wyliczenia dotyczące oczekiwanej rentowności dotacji na inwestycje sporządzonego ex ante lub skorygowanego w oparciu o dostępne informacje i możliwe do przewidzenia w danym momencie przyszłe zmiany.
Nor did Italy present a business plan with calculations regarding the expected profitability of the investment grants, whether done ex ante or reconstructed on the basis of information available and foreseeable developments at that time.
Pani komisarz, nie jest pani winą, że posłowie odwracają pani uwagę, wykazując całkowity brak solidarności z posłem, który przemawia w danym momencie.
Commissioner, you are not to blame if Members come and distract you with something irrelevant, in a clear lack of solidarity with the Member who is speaking at the time.
Komisja wymieniła w decyzji o wszczęciu procedury z art. 88 ustęp 2 Traktatu WE, opierając się na dostępnych w danym momencie informacjach WestLB, tymczasową stopę w wysokości 7 %.
In the decision to initiate proceedings under Article 88(2) of the EC Treaty, the Commission, on the basis of information provided at the time by WestLB, indicated a provisional rate of 7 %.
Musisz mówić to co w danym momencie myślisz.
You must say whatever and how it comes to your mind.
Nie trać energii w danym momencie.
Do not lose the energy of the moment.
Jedna walka w danym momencie, panowie.
One fight at a time, fellas.
Jedna walka w danym momencie, panowie.
Only 2 guys to a fight.
Wartość graniczna emisji NO2 ustanawia się na poziomie odzwierciedlającym osiągi istniejących w danym momencie technologii.
The limit for emissions of NO2 shall be set at a level reflecting the performance of then existing technologies.
Czasem pomaga wyobrażenie sobie siebie w danym momencie.
Sometimes it helps to put yourself right back in the moment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 232. Pasujących: 232. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo