Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w danym przypadku" na angielski

Wyszukaj w danym przypadku w: Definicja Synonimy
in the present case
in this case
where appropriate
in the case
where applicable
in a given case
in the particular case
in a particular case
in the specific case
in a specific case
in this instance
in each case
where relevant
in that case
Druga definicja nie jest w danym przypadku trafna.
The second definition is clearly not relevant in the present case.
Biegły BT podkreśla, że w danym przypadku, deklaracje ministra gospodarki i finansów spełniają wszystkie wymagane kryteria znamionujące zobowiązanie państwa.
Bouygues Telecom's expert stated that, in the present case, the declarations by the Minister for Economic Affairs and Finance satisfied all the criteria for being characterised as a commitment by the State.
Akceptacja pomocy w danym przypadku stanowiłaby uszczerbek dla europejskiego przemysłu rurowego.
Acceptance of the aid in this case would harm the European pipe industry.
Dlatego uważam, że w danym przypadku wykorzystanie tego funduszu było słuszne i właściwe.
I therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
Dla partii nr 2 Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję najpóźniej w pierwszym dniu roboczym lipca o ilości oferowanej, wskazując w danym przypadku określoną ilość minimalną.
For tranche 2, the Member States shall inform the Commission, no later than the first working day in July, of the quantities offered with, where appropriate, the specified minimum quantities.
Oznacza to, że Komisja musi mieć prawo do podejmowania decyzji o utworzeniu oraz, w danym przypadku likwidacji agencji wykonawczej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
This means that the Commission must have the power to decide to create and, where appropriate, wind up an executive agency in accordance with this Regulation.
Ogólnie sport, a w danym przypadku piłka nożna, odgrywa istotną rolę w zwiększaniu spójności społecznej.
Sport in general - in this case, football - plays an important role in developing social cohesion.
W świetle powyższego, Komisja uznaje, że w danym przypadku, nakazanie windykacji pomocy byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego.
In the light of the above, the Commission considers that, in the present case, ordering the aid's recovery would be contrary to the general principles of Community law.
Władze norweskie argumentują w zgłoszeniu, że właściwym systemem odniesienia w danym przypadku są ogólne ramy dotyczące dopływu kapitału.
In the notification, the Norwegian authorities argue that the relevant reference system in the present case is the general framework for capital supply.
Dlatego Komisja oceni, czy w danym przypadku spełniono tych pięć kryteriów umożliwiających uznanie pomocy za zgodną z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 93 TFUE.
The Commission will therefore assess whether these five criteria are met in the present case, for the aid to be considered compatible with the internal market on the basis of Article 93 TFEU.
Zainteresowane strony uważają także, że Komisja powinna uznać istnienie wyjątkowych okoliczności, które mogą prowadzić do zatwierdzenia pomocy operacyjnej w danym przypadku.
The interested parties also take the view that the Commission should recognise the existence of exceptional circumstances that could result in the operating aid being authorised in this case.
W tym kontekście stopa procentowa zastosowana w danym przypadku jest zgodna z charakterem i celem finansowania przez udziałowców.
In this context, the interest rates applied in the case in point were consistent with the nature and objectives of a shareholder loan.
Państwa członkowskie mogą wstrzymać wydalenie na odpowiedni okres, uwzględniając szczególne okoliczności w danym przypadku.
Member States may postpone removal for an appropriate period taking into account the specific circumstances of the individual case.
Właściwe organy decydują w danym przypadku, czy jakiekolwiek inne dokumenty mają istotny charakter.
The competent authorities shall decide in any given case whether any other document is essential.
Konsument musi wiedzieć, czy w danym przypadku podróży chroni go unijne prawo i w jakim zakresie.
Consumers must know, in the case of a specific journey, if, and to what extent, they are protected by EU law.
Wkład prywatny może więc zostać uznany w danym przypadku za istotny.
The private contribution may therefore be considered to be substantial here.
W konsekwencji w danym przypadku chodzi o inicjatywę prywatną, subwencjonowaną przez państwo.
The case thus involves a private initiative which is subsidised by the State.
Przestrzeganie limitów górnych określonych w ust. 1 ocenia się w świetle wszystkich faktów mających znaczenie w danym przypadku.
Compliance with the ceilings referred to in paragraph 1 shall be assessed in the light of all relevant facts specific to each individual case.
Państwo Członkowskie informuje w danym przypadku, każdego producenta skrobi o ilościach skrobi, przekraczających jego limit.
Member States shall inform each starch-producing undertaking, as appropriate, of the amounts of starch by which it has exceeded its sub-quota.
Ustalenie, czy takie rozróżnienia prowadzą do zniekształcenia konkurencji, musi być przeprowadzone w danym przypadku.
A determination of whether such differences result in distortions of competition must be made in the particular case.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 381. Pasujących: 381. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo