Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w dawnych czasach" na angielski

Wyszukaj w dawnych czasach w: Definicja Synonimy
in the old days
in ancient times
in the olden days
in olden times
in olden days
in the good old days
in times past
in the old times
In the early days
in the day
To jest tak jak w dawnych czasach.
This is just like in the old days.
Gdybyś w dawnych czasach wziął pół miliona linii danych, miałbyś szesnaście taczek przed drzwiami Pentagonu.
If in the old days you had to take half a million lines of data out, you'd have had 16 wheelbarrows out of the front door of the Pentagon.
To tak jakbym tu naprawdę była w dawnych czasach.
It was like I was actually here in ancient times.
Dawno temu, w dawnych czasach To było w starych świątyń wiele ukrytych przejść, Zbudowano tylko dla Chihuahua, którzy niosą przesłanie do ludzi.
Long ago in ancient times inside the huge temples there were hidden tunnels built just for Chihuahuas to carry messages for their humans.
Cóż, nie wiem, w dawnych czasach.
Well, I don't know, in the olden days.
Wielu, wielu entuzjastów klasyków przyjeżdża tu w weekendy by oglądać stare meble i przypominać sobie jak wyglądało życie w dawnych czasach.
Many, many classic car enthusiasts come here at a weekend to look at classic furniture and remember how life used to be... in the olden days.
Ja chodziłem tu w dawnych czasach, jeszcze przed wojną i chodzę teraz.
I used to come here now and then in the old days, before the war.
Kiedy robiono działa w dawnych czasach, rusznikarz musiał siadać na nim przy pierwszym wystrzale.
When they made cannons in the old days, the gunsmith had to sit on it the first time it was fired.
Wiesz, w dawnych czasach przestępcy się nas bali, teraz jest odwrotnie.
You know, in the old days, the criminals were afraid of us, now it's the other way around.
Większość wiedźm w dawnych czasach to biedne kobiety;
The majority of witches in the old days were poor women;
Wiesz, kolesie w dawnych czasach marynarze, tracili dla nich głowy.
You know, guys, in the old days the sailors used to fall for them.
Szkoda, że cię nie było tu w dawnych czasach.
I wish you'd been here in the old days.
Przemówił... jak pan do niewolnika w dawnych czasach naszej niewoli... kiedy byliśmy przysposabiani do mechanicznego posłuszeństwa.
He... he spoke like a slavemaster in the old days of our servitude, when we were conditioned to mechanical obedience.
Oczywiście w dawnych czasach samoloty się rozbijały i niestety w dalszym ciągu to się zdarza.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
Część robienia tego w tym biznesie w dawnych czasach było to że twojej pracy nie mógł zrobić nikt inny poza tobą.
Part of making it in the record business back in the old days was that there was something you could do and nobody else could do that.
Pozwoli pan, że będę mówiła jak w dawnych czasach?
Would you allow me to speak as I would have in the old days?
Już w dawnych czasach, kiedy była dobra, ona ma więcej uwagi za to, że dobre, a potem był zły, i ona ma nawet więcej uwagi na złe.
Back in the old days, when she was good, she got more attention for being good, and then she was bad, and she got even more attention for being bad.
Wiesz, w dawnych czasach wiedziałeś, kto jest tymi złymi:
You know, back in the old days, you knew who the bad guys were:
Załatwimy ich razem, ramię w ramię, jak w dawnych czasach... gdy moja Republika wyruszyła na podbój systemu Beta... i zrobiła to w dziewięć dni!
We'll take them together, side by side, just like in the old days... when my dear republic moved in and conquered the entire Beta system... in nine days!
W dawnych czasach musiałbyś opuścić dom.
In the old days you would've had to leave your house.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 175. Pasujących: 175. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo