Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w formie papierowej" na angielski

Wyszukaj w formie papierowej w: Definicja Synonimy
Kredytodawca w każdym przypadku regularnie przekazuje te informacje w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.
The creditor shall in any case provide that information on paper or another durable medium on a regular basis.
Wnioski składane w formie papierowej muszą zostać przekazane w jednej paczce.
Proposals submitted on paper must be submitted in a single package.
Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia w formie papierowej lub elektronicznej.
The organisers may collect statements of support in paper form or electronically.
Ewentualnie faktura w formie papierowej może być przekształcona w formę elektroniczną.
Alternatively, an invoice in paper form may be converted into electronic form.
Przepisy szczegółowe dotyczące dziennika połowowego w formie papierowej
Specific rules for the fishing logbook in paper format
Na terytorium Unii przekazywanie informacji w formularzach FAL w formie papierowej powinno stanowić wyjątek i być akceptowane tylko przez ograniczony okres czasu.
Within the Union, the provision of information in FAL forms in paper format should be the exception and should be accepted only for a limited period of time.
Przechowywanie faktur w formie papierowej wymaga kosztownej przestrzeni.
Storing invoices in paper form requires space, which costs money.
Jednocześnie upoważnienie do połowów w formie papierowej jest przesyłane właścicielowi statku.
At the same time, a fishing authorisation in paper form shall be sent to the shipowner.
Kopię tej deklaracji należy dostarczyć w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
A copy of that declaration should be supplied either in paper form or by electronic means.
Dotychczas było to niemożliwe, gdyż dane napływają w formie papierowej.
Until now that has been impossible, as data comes in paper form.
Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i online.
It is appropriate to provide for statements of support to be collected in paper form as well as online.
Informacje te przekazuje się w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.
Such information shall be provided on paper or on another durable medium.
Do dnia 31 grudnia 2005 r. zgłoszenia przekazuje się Urzędowi w formie papierowej.
Until 31 December 2005 notifications shall be transmitted to the Authority on paper.
Formularz może zostać przedłożony w formie papierowej lub elektronicznej.
The form may be submitted on paper or electronically.
Należy zatem przewidzieć okres przejściowy, podczas którego będzie nadal możliwe wystawianie i zatwierdzanie świadectw kontroli w formie papierowej.
Therefore it is necessary to provide for a transitional period in which the issue and endorsement of the certificate of inspection in paper form is still possible.
Państwo Członkowskie będące sprawozdawcą może wymagać dodatkowych kopii w formie papierowej i w formie elektronicznej.
The Rapporteur Member State may require additional copies on paper or in electronic format.
Niemniej jednak po przekazaniu dokumentów drogą elektroniczną należy dokonać notyfikacji kompletnej dokumentacji w formie papierowej.
Nevertheless, an electronic transmission should be followed by the notification of the complete file in paper form.
Ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność użytkownicy powinni zawsze mieć możliwość otrzymania na żądanie instrukcji używania w formie papierowej.
In any case, for reasons of safety and efficiency users should always have the possibility to obtain those instructions for use in paper form on request.
Inwestorowi indywidualnemu należy jednak zapewnić możliwość otrzymania tego dokumentu w formie papierowej.
However, the retail investor should be given the option to receive it on paper.
Zestawienie opłat jest przekazywane w formie papierowej przynajmniej na wniosek konsumenta.
The statement of fees shall be provided on paper at least upon the request of the consumer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 293. Pasujących: 293. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo