Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w górze rzeki" na angielski

Wyszukaj w górze rzeki w: Definicja Synonimy
upriver
up the river
upstream
up river
Rybacy w górze rzeki zauważyli kobietę na brzegu.
Fisherman upriver spotted a woman on the bank,
Musiał się wziąć z wioski w górze rzeki
He must have come from that village upriver.
Jesteśmy w górze rzeki bez strumienia.
I mean, we're really up the river without a creek.
Jego jaskinia jest w górze rzeki.
His cave is up the river.
Jesteśmy w stanie kontrolować przepływ z tamy w górze rzeki.
We are able to control the flow of water from the upstream dam.
Koryto rzeki jest prawie suche, nawet w górze rzeki.
The river bed is almost dry, even upstream.
Konie Crow-aków, w górze rzeki.
Crow ponies, up the river.
Cała ta niebieska woda i trawertyn są jawnym dowodem na to, że jaskinie formują się w górze rzeki właśnie teraz.
All this blue water and travertine... is visible proof that caves are forming upstream right now.
Przy wyborze miejsc pobierania próbek należy uwzględnić historię ewentualnych rolniczych, przemysłowych i gospodarczych wpływów na zlewnię i wody w górze rzeki.
In selecting sampling sites, the history of possible agricultural, industrial or domestic inputs to the catchment and the waters upstream must be considered.
Dobbs znalazł czapkę Rabba w górze rzeki koło mostku, na którym zabito Singer, ale ciało spłynęło w dół rzeki?
Dobbs found Rabb's cover upriver near the bridge where Lieutenant Singer was killed, but her body floated all the way down here?
"dane łączące" oznaczają dane zebrane, dotyczące bilansu wodnego w górze rzeki, o tyle, o ile mają zastosowanie jako wkład niezbędny do przetworzenia bilansu wodnego w dole rzeki oraz ogólnego bilansu wodnego w rzece Dunaj.
'connecting data' means summarized data derived from upstream water balances as far as being relevant as an input necessary for the elaboration of downstream water balances and of a general water balance for the river Danube.
"My nie" odpowiedziały, "Ci w górze rzeki są indianami".
"No," they said, "not us, the ones up the river are."
Złapią nas w górze rzeki.
They can catch us upriver, depending how it goes.
Byłem w górze rzeki, ze starymi znajomymi, kończyliśmy właśnie małą... robótkę, kiedy dotarły do mnie wieści.
I was up the river with some acquaintances of mine, and we were doin'some... jobs, and I got the news.
Co je może tak płoszyć w górze rzeki?
What could be upriver that's so frightening?
W górze rzeki jest tama.
There's a dam upriver.
Widzieliśmy zniszczenia... w górze rzeki.
We saw the devastation... coming up the river.
Myślałem o propozycji twojego ojca obejrzenia świątyń w górze rzeki.
I thought about your father's offer to see the temples up river.
Znaleźliśmy jej ciało w górze rzeki.
We found her body way upriver, naked.
Spędziłem dużo czasu tam w górze rzeki w pobliżu White.
Spent a lot of time back up near the White.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo