Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w handlu z" na angielski

Wyszukaj w handlu z w: Definicja Synonimy
to trade with
to trade in
in trade with
on trade with
for trade with
traded with
Od dnia 1 stycznia 1993 r. Hiszpania stosuje opłaty celne stosowane przez dziesiątkę państw Wspólnoty w handlu z państwami trzecimi.
From 1 January 1993 Spain applies the customs duties applicable by the Community of Ten to trade with non-member countries.
wdrożenie umów preferencyjnych nie powinno komplikować procedur mających zastosowanie w handlu z państwami trzecimi;
Whereas the implementation of preferential agreements should not complicate the procedures applicable to trade with third countries;
Poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, szczególnie w celu przyspieszenia procesu normalizacji i wzmocnienia wysiłków dla koordynacji inicjatyw krajowych celem udzielenia pomocy firmom napotykającym bariery w handlu z Unią Europejską.
Improving the functioning of the internal market, in particular with a view to speeding up the standardization process and to strengthening the efforts to coordinate national initiatives to assist companies facing barriers to trade in the European Union.
Poradziłem mu, w handlu z konkurencją.
I advised him to trade in a losing hand for a winning one.
wprowadzone zostały zredukowane składniki rolne w handlu z innymi państwami trzecimi;
Whereas reduced agricultural components have been introduced in trade with other third countries;
Dlatego, Panie Komisarzu, odnotowuję z przykrością pewną nerwowość, jeśli chodzi o kwestie związane ze wzmocnieniem antydumpingowego arsenału Unii Europejskiej oraz ze stosowaniem w handlu z krajami trzecimi ogólnie obowiązującej zasady wzajemności.
I therefore regret the fact, Commissioner, that there is a certain amount of nervousness when it comes to issues associated with strengthening the European Union's anti-dumping arsenal and to applying the general principle of reciprocity in trade with third countries.
Na przestrzeni lat promowaliśmy konkurencyjność tego sektora poprzez ustanowienie jednolitego europejskiego rynku samochodowego i poprzez wzywanie do uczciwszej konkurencji w handlu z krajami trzecimi.
Over the years, we have promoted the competitiveness of the sector by establishing a single European automobile market and calling for fairer competition in trade with third countries.
Hiszpania znosi w handlu z Portugalią cła dla produktów objętych wspólną organizacją rynku;
Spain shall abolish customs duties in trade with Portugal for products subject to a common organization of the market;
Do czasu wejście w życie Protokołu, Republika Grecka stosuje w handlu z Turcją wszystkie przepisy wynikające z Układu.
Pending the entry into force of the Protocol, the Hellenic Republic shall apply to trade with Turkey all the provisions resulting from the Agreement.
Akcesyjne kwoty wyrównawcze stosowane w handlu z Hiszpanią i Portugalią
Accession compensatory amounts applicable in trade with Spain and Portugal
Ponadto stwierdza się powstawanie nowych przeszkód o charakterze ekonomicznym: unia celna między Rosją, Białorusią i Kazachstanem stwarza obawę nowych barier w handlu z sąsiadami.
In addition, new economic barriers are being created: the customs union between Russia, Belarus and Kazakhstan brings fears of new barriers to trade with neighbours.
Pozostałe Umawiające się Strony mogą utrzymać własne zasady odnoszące się do państw trzecich w handlu z Islandią w stosunku do obszarów nieobjętych aktami przytoczonymi w dalszych akapitach.
The other Contracting Parties may maintain their third-country regimes in trade with Iceland for areas not covered by the acts falling under the foregoing subparagraph.
W celu zakwalifikowania do wymienionych kontyngentów przywozowych, składający wniosek o pozwolenie prowadzący działalność gospodarczą w nowych Państwach Członkowskich powinni udowodnić prowadzenie minimalnej aktywności w handlu z państwami trzecimi.
In order to qualify under those import quotas, licence applicants established in the new Member States should prove they carried out a minimum activity in trade with third countries.
Terminem operacyjnym dla kursu wymiany w odniesieniu do cen i kwot, które w prawodawstwie wspólnotowym są ustalone w euro i które są stosowane w handlu z państwami trzecimi, jest przyjęcie zgłoszenia celnego.
The operative event for the exchange rate for prices and amounts fixed in euros in Community legislation and to be applied in trade with third countries shall be the acceptance of the customs declaration.
O ile niniejsze rozporządzenie lub przepisy przyjęte na jego podstawie nie stanowią inaczej i pod warunkiem przestrzegania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących produktów wymienionych w Załączniku, w handlu z państwami trzecimi zabrania się:
Save as otherwise provided for in this Regulation or in provisions adopted pursuant thereto and subject to the obligations arising from international agreements concerning the products listed in the Annex, the following shall be prohibited in trade with third countries:
konieczne jest jednak ograniczenia ryzyka, które mogłoby wyniknąć ze zniesienia w handlu z państwami trzecimi wszystkich ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym;
Whereas it is nonetheless necessary to limit the risks which could ensue from the abolition in trade with non-member countries of all quantitative restrictions or measures of equivalent effect;
Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia lub przyjętych przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, w handlu z państwami trzecimi zabronione będzie co następuje: pobieranie opłat o skutkach równoważnych z opłatą celną;
Save as otherwise provided in this Regulation or by the Council acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, the following shall be prohibited in trade with third countries: - the levying of any charge having an effect equivalent to customs duty;
dopełnienia formalności celnych przy przywozie lub wywozie w przypadku kwot pobranych lub przyznanych w handlu z państwami trzecimi;
the completion of customs import or export formalities in the case of amounts collected or granted in trade with third countries;
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie głodu na świecie i eliminowania barier w handlu z najbiedniejszymi krajami Dz.U. C 39 E z 13.2.2004, str. 79.
of 30 January 2003 on world hunger and the elimination of barriers to trade with the poorest countries OJ C 39 E, 13.2.2004, p.
W odniesieniu do stosowanych w handlu z krajami trzecimi refundacji ustalanych w euro oraz w odniesieniu do cen i kwot wyrażonych w euro w prawodawstwie rolnym Wspólnoty, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data przyjęcia zgłoszenia celnego.
For refunds fixed in euro and for prices and amounts expressed in euro in Community agricultural legislation to be applied in trade with third countries, the operative event for the exchange rate shall be the acceptance of the customs declaration.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 81. Pasujących: 81. Czas odpowiedzi: 213 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo