Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ich pobliżu" na angielski

Wyszukaj w ich pobliżu w: Definicja Synonimy
near them
around them
close to them
in their vicinity
in the proximity
nearby
in the vicinity
Nie mamy oficerów w ich pobliżu.
We're not stationing officers near them.
Czujesz podniecenie, będąc w ich pobliżu?
Do you feel a sense of excitement in just being near them?
Jeśli będziesz zbyt długo w ich pobliżu, mogą cię zabić.
If you around them too long, they can kill you.
Podjadają one bakterie, które rozwijają się w ich pobliżu.
are grazing on the bacteria growing all around them.
Wymawia się podobnie jak jest napisane, a słowa zgadzają się z innymi w ich pobliżu.
It's pronounced just like it's written, and the words agree with others close to them.
Aby dostać się w ich pobliżu.
To get close to them.
Zaciski muszą być tak wykonane, aby uniknąć zerwania taśmy na wysokości zacisków lub w ich pobliżu.
The clamps shall be so designed as to avoid breakage of the strap at or near them.
Ktokolwiek za tym stoi, musimy mieć nadzieję, że moja żona i matka nie są nigdzie w ich pobliżu.
Whoever's behind it, we must hope that my wife and mother are nowhere near them.
I dopóki tak się nie stanie, jeśli tylko zobaczę cię w ich pobliżu, to może i nie zabiłem Dereka Rogersa, ale z całą pewnością zabiję ciebie.
And until I do that, if I see you around them, I may not have killed Derek Rogers, but I will sure as hell kill you.
W ich pobliżu znalazł pan chorąży Seskę.
You discovered Ensign Seska near them.
Odgaduję ludzkie losy poprzez wizje, których doznaję w ich pobliżu.
I sense one's journey by what I feel when I am close to them.
Aby uniknąć niejednorodnych i nierównomiernych miejsc na rozstawie kół, rdzenie należy pobierać nie w tych miejscach, lecz w ich pobliżu.
In order to avoid inhomogeneity and unevenness in the wheel tracks, cores should not be taken in the wheel tracks themselves, but close to them.
Nie chcę być w ich pobliżu, więc powiedziałem im, że dziś śpię w jaskini.
And I just don't even want to be around them, so I told them straight up,
Na szczęście nie będziesz w ich pobliżu.
Fortunately, you'll be nowhere near them. I guess this is it.
Pojemniki przeznaczone do segregacji są dostępne w pokojach lub w ich pobliżu.
Adequate containers for waste separation shall be available in the rooms or in easily reachable distance.
Wynosimy się razem z cywilami, ale nie mogę walczyć w ich pobliżu.
We could help with the evacuation, but I can't be in a fight near civilians.
No cóż, przynajmniej w ich pobliżu.
Bezpieczeństwo osób podczas przebywania na liniach kolejowych lub w ich pobliżu.
Personal safety when on or in the vicinity of rail lines.
Nie było żadnego w ich pobliżu.
I gdy oni pójdą na dno, każdy w ich pobliżu podąży za nimi.
And when they go down, anyone nearby will go with them.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo