Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w innym terminie" na angielski

Wyszukaj w innym terminie w: Definicja Synonimy
at another time
at a later date
at different times
on another date
on a different date
some other time
such other date
Cóż, może chciałaby pani zrobić rezerwację w innym terminie?
Well, perhaps you'd like to reserve a space at another time?
Ponieważ sytuacja na rynku może się zmieniać, taka wartość szacunkowa może stać się niewłaściwa lub nieprawidłowa w innym terminie.
Because markets and market conditions may change, the estimated value may be incorrect or inappropriate at another time.
Więc jeśli nie macie nic przeciw, wrócimy do tego w innym terminie.
So if it's all right with you, we can continue this at a later date.
Panno Reynolds, taki zabieg powinniśmy omówić w innym terminie.
Ms. Reynolds, I think we should discuss elective surgery at a later date.
b) drób ten jest trzymany oddzielnie od innego drobiu pochodzącego ze strefy ochronnej i ubijany oddzielnie lub w innym terminie niż inny drób;
(b) the poultry are kept separate from other poultry originating within the protection zone and are slaughtered separately or at different times from other poultry;
e) drób ze strefy ochronnej jest trzymany oddzielnie od innego drobiu i ubijany oddzielnie lub w innym terminie niż inny drób, najlepiej na końcu dnia roboczego; następnie przed ubojem innego drobiu przeprowadza się oczyszczanie i odkażanie;
(e) the poultry from the protection zone are kept separately from other poultry and are slaughtered separately or at different times from other poultry, preferably at the end of a working day; subsequent cleansing and disinfection shall be completed before other poultry are slaughtered;
Powtórzy pani szkolenie w innym terminie.
You may repeat your training... at a future date, if cleared.
Powiedz ojcu, że pobierzemy się w innym terminie.
Well, just... just tell your Dad we'll do it another time.
Ale chętnie skorzystam w innym terminie.
But... I'll take a rain check.
Po przeprowadzeniu dowolnej liczby pełnych cykli można wyjechać pojazdem z hamowni, a badanie kontynuować w innym terminie.
After any number of completed cycles, the vehicle may be removed from the chassis dynamometer, and the test continued at a later time.
Każdą dawkę podaje się w innym terminie.
Each dose will be given on a separate occasion.
korekty wyjątkowe są ograniczone i przesyłane w innym terminie niż sprawozdania zwykłe.
exceptional revisions shall be limited and reported on a different date from the regular reporting.
Kompetencje komisji stałych mogą zostać ustalone w innym terminie niż data powołania komisji.
The powers of standing committees can be determined at a time other than that at which the committee is set up.
Korekty»historyczne«powinny być ograniczone i przesyłane w innym terminie niż zwykły termin przesyłania sprawozdań.
"Historical" revisions should be limited and reported on a different date from the regular reporting.
Zatrzymajcie się, wyniesiemy ją w innym terminie
Stop moving, I will move in another time
Mimo że było bardzo miłe z Was, że w innym terminie.
Although that was very nice of you that other time.
Jeżeli nowe informacje tego wymagają, określenie ilości może być poddane przeglądowi w innym terminie w trakcie roku gospodarczego.
If necessary as a result of new information, the quantity determined may be adjusted on another date during the marketing year.
w innym terminie określonym przez organ udzielający homologacji.
by any other date that the approval authority may stipulate.
Nie są to tylko detale czy punkty, które można pozostawić do rozpatrzenia w innym terminie.
These are not mere details or points to be left for another day.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu dokonania przez Strony wymiany pisemnych powiadomień poświadczających, że dopełniły one odpowiednich wymogów i procedur wewnętrznych, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date the Parties exchange written notifications certifying that they have completed their respective internal requirements and procedures or on such other date as the Parties may agree.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo