Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w jej imieniu" na angielski

Wyszukaj w jej imieniu w: Definicja Synonimy
on its behalf
on her behalf
on their behalf
on his behalf
in her name
in its name
in the name
on his or her behalf
on behalf
for her
Wspierający prezydencję Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu.
The SG/HR, who shall assist the Presidency, may negotiate such arrangements on its behalf.
Rozporządzenia EBC przyjmowane są przez Radę Prezesów i podpisywane w jej imieniu przez Prezesa.
ECB Regulations shall be adopted by the Governing Council and signed on its behalf by the President.
Bank chce wyłożyć pieniądze w jej imieniu.
The bank's willing to put up money on her behalf.
Saraswati nie może tu przybyć więc w jej imieniu błagam was...
Saraswati can't come here herself so on her behalf I beg you...
Poznałem zasługi załogi i w jej imieniu powierzam ci nasze życia i proszę, byś nami kierował jako dowódca okrętu.
I have accepted the crew's battle records and on their behalf, I pledge you our lives and ask that you lead us as Commander of this ship.
Jeżeli linia lotnicza nie akceptuje wysokości opłat nałożonych w jej imieniu, może odwołać się do niezależnego organu regulacyjnego.
If the airlines are not satisfied with the charges levied on their behalf they can have recourse to an independent regulatory authority.
Ktoś wysłał to w jej imieniu.
She'd have found someone to send it on her behalf.
Ale jeśli pozwolisz mi mówić w jej imieniu...
But if you'll allow me to speak on her behalf...
Pan komisarz Füle przedstawi kwestię w jej imieniu.
Commissioner Füle will present the matter on her behalf.
Przyjmuję ją tylko w jej imieniu.
I'm accepting it on her behalf.
I w jej imieniu mówię ci: wynocha.
And on her behalf, I'm telling you, out.
Przyszedł tu do kogoś w jej imieniu.
He came in to see somebody on her behalf.
Każda ze Stron wyznaczy jeden państwowy punkt zbiorczy odpowiedzialny w jej imieniu za kontakty z sekretariatem.
Each Party shall designate one national focal point to be responsible on its behalf for liaison with the Secretariat.
Jako jej mąż mogę kupować i sprzedawać w jej imieniu.
As Rosalie's husband, I'm entitled to buy or sell on her behalf.
Nie, przyjąłem ją w jej imieniu.
I'm accepting it on her behalf.
pojechaliśmy odwiedzić Suzujiro w jej imieniu...
we came to see Suzujiro on her behalf...
Czy pani mówi w jej imieniu?
Do you mean to act on her behalf?
Zleciła, by sąd nie akceptował kaucji ani opłat składanych w jej imieniu.
She instructed the court not to accept bail or fees on her behalf.
W razie konieczności Komisja może zorganizować kontrole i zlecić ich przeprowadzenie w jej imieniu ekspertom, o których mowa w art. 21 dyrektywy Rady 2000/29/WE.
If necessary, checks may be organised by the Commission and conducted on its behalf by the experts referred to in Article 21 of Council Directive 2000/29/EC.
Tak więc, w jej imieniu, chciałbym podziękować pani poseł sprawozdawczyni, sprawozdawczyniom pomocniczym oraz panu komisarzowi Verheugenowi.
So, on her behalf, I would like to thank the rapporteur, the shadow rapporteurs and Commissioner Verheugen.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 191. Pasujących: 191. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo