Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w każdym aspekcie" na angielski

Wyszukaj w każdym aspekcie w: Definicja Synonimy
in every respect
in every way
in all things
in all aspects
in every aspect of
in every facet
in every sense
on every aspect of
about everything
Ta dziewczyna była zwyczajna w każdym aspekcie.
This girl is normal in every respect.
Zapewniam cię, pani, że są normalne w każdym aspekcie.
I assure you, ma'am, they're normal in every respect.
Dracula jest silniejszy od Batmana w każdym aspekcie.
Dracula is stronger than The Batman in every way.
Panie Barroso, czy państwa członkowskie mają prawo przeprowadzić wśród swoich obywateli referendum identyczne w każdym aspekcie z tym, które odbyło się 29 listopada w Szwajcarii?
Mr Barroso, do the EU Member States have the right or not to hold a referendum for their people that is identical in every way to the one held on 29 November in Switzerland?
Założycielka jest mądra w każdym aspekcie.
The Founder is wise in all things.
Ale wymaga to niesamowitej ilość siły by poddać się mężowi w każdym aspekcie.
But it actually takes an incredible amount of strength to submit to your husband in all things.
Decyzja, by usunąć pieśń, absolutnie nie miała związku z pańskim występem, który w każdym aspekcie był świetny.
My decision to cut the song in no way reflects upon your performance which was fine in every respect.
Serie monitorów komputerowych, które zostały zbudowane w oparciu o tą samą konstrukcję i są jednakowe w każdym aspekcie poza obudową i kolorem, mogą zostać zakwalifikowane w drodze dostarczenia danych testowych dla jednego reprezentatywnego modelu.
Families of computer monitor models that are built on the same chassis and are identical in every respect but housing and colour may be qualified through submission of test data for a single, representative model.
W każdym aspekcie udoskonalenie względem prototypu...
In every way, an improvement over the original.
Nie pytałam pana o hipotetyczne referendum, ale o referendum identyczne w każdym aspekcie z tym, które odbyło się w Szwajcarii.
I was not asking you a question about a hypothetical referendum, but about a referendum that is identical in every way to the one that was held for the people of Switzerland.
Bo oszukał cię w każdym aspekcie.
Because he's lied to you about everything.
Niezdecydowanie to oznaka słabości lidera, a musisz być lepszy od ojca w każdym aspekcie.
Daniel... Indecision is a sign of weakness in a leader, and you need to be better than your father in every facet.
Ponieważ to niemoralne i złe w każdym aspekcie.
Because it's immoral and it's wrong in all aspects.
Przeprowadziliśmy pełnę analizę ryzyka w każdym aspekcie i daliśmy to Dyrektorowi Vance'owi i zatwierdził.
We did a full risk analysis in every component, and we ran it by Director Vance, and he signed off.
Postąpiliśmy tak w przypadku procedury wyznaczania przewodniczącego Komisji, lecz musimy nadal stosować tego rodzaju działania w każdym aspekcie innych spraw.
We have done this in the procedure for the appointment of the Commission President, but we must continue to do it on every possible point in other dossiers, too.
Zarówno z perspektywy humanizmu, jak też z poczucia winy powinniśmy wnosić konstruktywny wkład do Afryki w każdym aspekcie.
Both from a humanist perspective and also from a sense of guilt, we should make a constructive contribution to Africa in every aspect.
Spłodziłem dyletantkę, w każdym aspekcie jej życia.
I sired a dilettante, in every aspect of her life.
w każdym aspekcie naszego życia, prawda?
In every aspect of our lives, right?
Ponoć może nam pomóc w każdym aspekcie.
Claims he can do all we need.
Ci byli szkoleni od góry do dołu... w każdym aspekcie utrzymania tych ptaków.
You were trained top to bottom... on every aspect of maintaining these birds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50. Pasujących: 50. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo