Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kategoriach wielkości" na angielski

Wyszukaj w kategoriach wielkości w: Definicja Synonimy
in volume terms
in terms of volume
Było to o wiele mniej niż spadek w kategoriach wielkości, wskazując, że średnie ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego wzrosły w rozpatrywanym okresie.
This was much less than the decrease in volume terms, indicating that the Community industry's average sales prices went up in the period considered.
Badania rynkowe przedstawione przez władze węgierskie wskazują, że udział IBIDEN w europejskim rynku DPF w kategoriach wielkości znacznie przekracza próg 25 % zarówno przed inwestycją, jak i po jej dokonaniu.
The market studies submitted by the Hungarian authorities indicate that the share in volume terms of IBIDEN in the DPF market in Europe substantially exceeds the 25 % threshold both before and after the investment.
Rynek wspólnotowy został zdominowany przez przywóz z Tajwanu, które w kategoriach wielkości sprzedaży i udziału w rynku odniosły znacznie większe korzyści z rosnącego zapotrzebowania Wspólnoty na CD-R niż przemysł wspólnotowy.
The Community market was dominated by Taiwanese imports, which benefited considerably more from the favourable evolution of Community demand for CD-Rs than the Community industry in terms of volume of sales and market share.
zakresu, w jakim tradycyjne przepływy handlowe, w kategoriach wielkości i prezentacji, do Unii uległy znaczącym zmianom; oraz
the extent to which traditional trade flows, in terms of volume and presentation, to the Union are significantly changed; and
Na połączonym rynku DPF i DOC, który władze węgierskie uważają za właściwy, udział IBIDEN w kategoriach wielkości pozostawałby jednak na poziomie poniżej 25 % zarówno przed inwestycją, jak i po jej dokonaniu.
However, in the combined market of the DPF and DOC, which is considered as relevant by the Hungarian authorities, IBIDEN's market share would remain below 25 % both before and after the investment in volume terms.
W poniższej tabeli III podano udziały Grupy IBIDEN w rynku DPF w kategoriach wielkości na poziomie całej Europy przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu.
The market shares of IBIDEN Group on DPF market before the start and after completion of the project in volume terms for Europe are given in Table III below.
Należy zwrócić uwagę, że te segmenty rynku stanowią około 60 % rynku wspólnotowego w kategoriach wielkości.
It should be noted that these market segments represent around 60 % of the Community market in volume terms.
W wyniku sumy strat związanych z wielkością sprzedaży i wartością sprzedaży przemysł wspólnotowy stracił 15 % swojego udziału w rynku (w kategoriach wielkości) między 1995 r. a okresem postępowania wyjaśniającego, głównie w kategoriach A i C (patrz uwagi w akapicie 95).
As a result of overall losses in sales volume and sales value, the Community industry lost 15 % of its market share (in volume terms) between 1995 and the investigation period, mainly in categories A and C (see remarks in recital 95).
Dochodzenie wykazało również, że w rozważanym okresie rynek wspólnotowy rozwijał się pozytywnie w kategoriach wielkości produkcji, w szczególności do 2000 r. Konsumpcja w okresie dochodzenia w związku z wygaśnięciem spadła w porównaniu do 2000 r., ale ogólnie wzrosła w rozważanym okresie o 16 %.
The investigation also showed that during the period considered the Community market developed positively in terms of volume, in particular until 2000. Consumption dropped during the expiry IP compared to 2000 but overall it rose by 16 % during the period considered.
Jednakże krewetki i kraby klasyfikuje się w kategoriach wielkości według szerokości pancerza.
Shrimps and crabs, however, shall be graded in size categories by width of shell.
obejmują koncentrację w kategoriach wielkości oraz zmiany struktury portfela;
it captures concentration in terms of magnitude and changes of composition of the portfolio;
Informacje te uznano za wiarygodne, biorąc pod uwagę przejrzysty charakter rynku w kategoriach wielkości i liczby uczestników rynku, w dużej mierze zaopatrywanego w drodze ofert.
This information was considered reliable given the transparent nature of the market in terms of size and number of market participants, it being largely supplied via tenders.
W każdym wypadku, jeżeli IBIDEN sprzedaje substraty do filtrów DPF w cenie zbliżonej do średniej ceny rynkowej, to udziały w rynku w kategoriach wielkości są porównywalne.
In any event, if IBIDEN sells DPF substrates at close to the average market price, market shares in value terms would be comparable.
Produkty określone w art. 3 mierzy się według wagi lub według ich liczby przypadającej na kilogram. Jednakże krewetki i kraby klasyfikuje się w kategoriach wielkości według szerokości pancerza.
Products as specified in Article 3 shall be sized by weight or by number per kilogram. Shrimps and crabs, however, shall be graded in size categories by width of shell.
Biorąc pod uwagę fakt, że nowe modele rowerów są w znacznej mierze opracowywane przez przemysł we Wspólnocie, mógłby on w pełni skorzystać z takiego rozwoju, w kategoriach wielkości sprzedaży i cen, gdyby presja wywołana przez dumpingowy przywóz ustała.
Considering that new bicycle models are to a high extent developed by the industry in the Community, they would also fully benefit from such developments, in terms of sales volumes and prices, if the pressure of dumped imports ceased.
Na podstawie doniesień prasowych i fragmentów niepoufnych odpowiedzi na kwestionariusz Komisji niektórzy producenci eksportujący twierdzili, że sytuacja gospodarcza niektórych producentów wspólnotowych uległa poprawie w rozpatrywanym okresie, w szczególności w kategoriach wielkości sprzedaży, wielkości produkcji i rentowności.
On the basis of press releases and extracts from non-confidential replies to the Commission's questionnaire, some exporting producers claimed that the economic situation of certain Community producers had improved over the period considered, in particular in terms of sales volume, production volume and profitability.
Argumentowano, że obecne postępowanie odwoławcze nigdy nie powinno zostać wszczęte, ponieważ przywóz pochodzący z Chin wynosi poniżej 1 % całkowitego zużycia zarówno w kategoriach wielkości, jak i wartości w okresie postępowania wyjaśniające, tzn. poniżej progu de minimis.
It was argued that the present review investigation should therefore never have been initiated, as imports originating in China were below 1 % of total consumption in both volume and value terms during the investigation period, i.e. below the de minimis threshold.
Między 1996 r. a okresem dochodzenia sytuacja przemysłu wspólnotowego pogorszyła się w kategoriach wielkości produkcji (-8%) oraz wielkości sprzedaży (-8%), pomimo wzrostu konsumpcji we Wspólnocie tj. 21%.
Between 1996 and the IP the situation of the Community industry deteriorated in terms of production (- 8 %) and sales volume (- 8 %), despite an increase in Community consumption, i.e. by 21 %.
W 2020 roku zostaniemy osądzeni nie tylko w kategoriach wielkości naszego budżetu, ale też w kategoriach realizacji bądź braku realizacji strategii Europa 2020.
In 2020 we will be judged not by the size of our budget but on whether we delivered on the 2020 strategy or not.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo