Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kolejnych" na angielski

Wyszukaj w kolejnych w: Definicja Synonimy
in the following
in future
in subsequent in the next in the subsequent
in successive
over the next
for subsequent
in later
in the successive
for the following

Sugestie

261
Przywóz z tych państw będzie analizowany w kolejnych motywach.
Imports from these countries are further examined in the following recitals.
Inwestycje te są opisane bardziej szczegółowo w kolejnych punktach.
These investments are further described in the following paragraphs.
Może to pomoc w kolejnych bójkach barowych.
It might help in future bar fights.
Powinniśmy się na tym skupić w kolejnych debatach.
We need to keep the focus on that in future discussions.
Te zasady zostaną wyjaśnione w kolejnych uzgodnieniach zgodnie z ustawodawstwami krajowymi.
These principles will be made explicit in subsequent arrangements, in line with national legislation.
Część B: elementy uwzględniane w kolejnych opracowaniach krajowych dotyczących ograniczenia stosowania pestycydów
Part B: Elements to be included in subsequent national pesticide use reduction studies
Do obliczeń opisanych w kolejnych punktach wykorzystuje się tylko dane zarejestrowane przy prędkościach powyżej 15 km/h.
Only data recorded at speeds above 15 km/h shall be taken for the calculations described in the following points.
Pojawiła się ona w kolejnych sześciu rezolucjach.
It appeared in the following six resolutions.
Przykłady znajdują się w kolejnych punktach.
Examples are given in the following paragraphs.
Chyba, że zaprzeczy sobie w kolejnych przesłuchaniach.
Unless he contradicts himself in future testimony.
Urząd udzieli odpowiedzi na te pytania w kolejnych motywach.
The above questions will be addressed in the following paragraphs.
Nadwozie jest sztywno zamocowane na wózku badawczym, jak określono w kolejnych ustępach.
This vehicle body shall be firmly anchored on a test trolley as prescribed in the following paragraphs.
Wytyczne przedstawione w kolejnych punktach odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia i praktykę Komisji w tej dziedzinie.
The guidance given in the following sections reflects past Commission experience and practice in this field.
Środki te zostały szczegółowo opisane w kolejnych sekcjach.
These are described in detail in the following sections.
Komisja w kolejnych motywach zastosuje te zasady do środków 1 i 2.
The Commission will in the following recitals apply these rules to measures 1 and 2.
Takie "brakujące wymagania" należy uwzględnić w kolejnych wersjach TSI, tak aby stopniowo doprowadzić do zawarcia w TSI wszystkich interoperacyjnych interfejsów.
These 'missing requirements' should be considered in future revisions of TSIs in order to progressively arrive at a full coverage of the interoperable interfaces by TSIs.
Gdyby tego dokonać, sprawozdawca musiałby rozpatrzyć prawomocność art. 3, a następnie mechanizmu wynikającego z tych uprawnień udzielonych Radzie w kolejnych artykułach wniosku.
In doing so, the Rapporteur would have to consider the validity of article 3 and subsequently, the mechanism stemming from those powers given to the Council in the following articles of the proposal.
Nie ujawnił jednak istnienia wspomnianych dwóch przedsiębiorstw w określonym w tym celu terminie, jak wyjaśniono w kolejnych motywach 25 i 26.
However, it failed to disclose the existence of these two companies within the deadlines set for this purpose, as explained in the following recitals 25 and 26.
Mamy nadzieję przekazać Wam więcej w kolejnych wiadomościach.
We hope to bring you more on that later in the bulletin.
Chyba chce naszych głosów w kolejnych wyborach.
I think he wants us to vote for him in this next election.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 464. Pasujących: 464. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo