Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kraju tym" na angielski

Wyszukaj w kraju tym w: Definicja Synonimy
in this country
in the country
in that country

Sugestie

Wręcz przeciwnie, organizacje pozarządowe działające w Rosji regularnie donoszą, że w kraju tym nie są spełniane normy uczciwego procesu.
On the contrary, the NGOs operating in Russia regularly report that the standards for a fair trial are not met in this country.
Zważywszy że w kraju tym zamieszkują liczne społeczności Rosjan i Uzbeków, jeżeli starcia etniczne będą trwały, to zakłóci to stabilność całego regionu.
Given that large Russian and Uzbek communities live in this country, if interethnic clashes continue, the stability of the whole region will be affected.
W kraju tym żyje ponad pół miliona Rumunów.
More than half a million ethnic Romanians live in this country.
To jasne, że bez odbudowania zaufania do finansów publicznych Grecji w kraju tym nie będzie inwestycji ani wzrostu.
It is clear that without a restoration of confidence in Greece's public finances, there will be no investment or growth in Greece.
Co miesiąc w kraju tym ginie dziesiątki tysięcy ludzi w wyniku przemocy ze strony uzbrojonych grup.
Tens of thousands of people are killed in the country every month because of violence from the armed groups.
Nie zważając na to, w kraju tym łamane są podstawowe prawa polskiej mniejszości narodowej.
In spite of this, the fundamental rights of the Polish national minority are being violated in Lithuania.
Wiemy obecnie, że odkryto coś na Litwie i w kraju tym zostało wszczęte dochodzenie parlamentarne.
We now know that something was found in Lithuania and a parliamentary inquiry has been set up in that country.
Panie Przewodniczący! Zimbabwe wymaga pomocy międzynarodowej i naszego wsparcia, ale w kraju tym konieczne są reformy.
Mr President, Zimbabwe needs international aid and our support, but it also needs to make reforms itself.
Głosuję za tym projektem rezolucji, ponieważ uważam, że zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją w pierwszej połowie 2011 roku jest możliwe, zważywszy że w kraju tym kontynuowane są konieczne reformy.
I am voting for this motion for a resolution, as I believe that the accession negotiations with Croatia may be concluded in the first half of 2011, provided that the necessary reforms continue to be pursued.
Wątpliwości takie pojawiały się szczególnie w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej, gdyż w kraju tym nie było stabilnego rządu i były obawy co do tego, czy można zawrzeć umowę z krajem znajdującym się w takiej sytuacji.
Particularly in the case of Côte d'Ivoire, there was concern over the fact that, actually, there was not really a stable government in the country, and there were concerns over whether you could make a deal with a country in that position.
Należy zwrócić uwagę, że oczywiste jest, iż niektóre klany i plemiona nadal stosują tę praktykę i w kraju tym jest to kwestia wrażliwa, ale pan prezydent Compaoré naprawdę pragnie osiągnąć postępy w tej sprawie i uważam, że jest to istotne.
It should be pointed out that there are obviously some clans and some tribes that still carry on this practice, and it is quite a sensitive subject in the country, but he really had a desire to make progress and that, I believe, is important.
ubolewa nad faktem, że w roku 2009 DG REGIO nie odbyła żadnej wizyty kontrolnej w Chorwacji, mimo że w kraju tym występowały duże problemy w zakresie procedur przetargowych;
Regrets the fact that DG REGIO did not undertake any audit missions to Croatia in 2009 despite there being major problems with the tendering process there;
K. mając na uwadze, że przez ponad rok prawie niemożliwa była rejestracja europejskich artykułów kosmetycznych w Chinach, zwłaszcza tych zawierających nowe składniki, ponieważ w kraju tym brakowało zarówno ich właściwej definicji prawnej, jak i jasnych wytycznych co do samej procedury
K. whereas for more than a year the registration of European cosmetic products in China was almost impossible, particularly in the case of those containing new ingredients, because China lacked both a proper legal definition of the latter and clear guidelines on the procedure itself
C. mając na uwadze, że z przynależności Rosji do OBWE wynikają podobne zobowiązania i obowiązki oraz mając na uwadze, że przystąpienie Rosji do WTO opiera się na założeniu, że w kraju tym przestrzega się zasad praworządności;
C. whereas similar commitments and obligations stem from Russia's membership of the OSCE and whereas Russia's accession to the WTO is based on the assumption that the rule of law is upheld in the country;
W kraju tym, jak wiemy, istnieją ideologiczne, a czasami strukturalne i organizacyjne powiązania pomiędzy radykalnymi ruchami islamskimi działającymi w Kaszmirze i na pograniczu afgańskim.
In that country there is, as we know, a significant ideological and sometimes structural and organisational connection between radical Islamic movements that operate in Kashmir and at the Afghan border.
W kraju tym nie jest bezpiecznie, nawet w irackim Kurdystanie, w którym niedawno stanęły tureckie czołgi, powodując strach i chaos.
The country is not safe, not even Iraqi Kurdistan, which has recently seen Turkish tanks cross its borders, causing further fear and instability.
W kraju tym, podobnie jak w wielu innych położonych w Afryce, Unia Europejska okazuje swą polityczną niemoc, a nam nie uda się zmienić tego stanu rzeczy nawoływaniem do nałożenia na kraj ostrzejszych sankcji gospodarczych.
In that country, as in many others in Africa, the European Union is demonstrating its political impotence, and we are not going to change things by calling for harsher economic sanctions to be imposed on that country.
Mimo to musimy podkreślić fakt, że ewidentnie Pakistan jest dyktaturą wojskową, że w kraju tym oficjalnie narusza się na dużą skalę prawa człowieka a jego przywódca stoi ponad prawem.
That should not, however, prevent us from pointing out the essential fact that Pakistan is of course a military dictatorship, that in the official Pakistan there are large-scale violations of human rights and the leader is still above the law.
Dla spółek zależnych działających w innych krajach niż jednostka dominująca wymagane jest zaprezentowanie informacji zgodnych z postanowieniami niniejszego standardu, o ile w kraju tym istnieje praktyka prezentowania podobnych informacji przez jednostki znaczące z gospodarczego punktu widzenia.
For subsidiaries operating in a country other than the country of domicile of the parent, the information called for by this Standard is only required when it is accepted practice for similar information to be presented by enterprises of economic significance in that country.
Dania stwierdziła jednak, że w kraju tym zagrożenie jest mniejsze ze względu na system obowiązkowego zgłaszania występowania szczurów oraz ich zwalczania przez wyszkolonych użytkowników zawodowych opłacanych z podatków, jak również dostęp ogółu społeczeństwa do alternatywnych metod zwalczania niegroźnych przypadków występowania myszy.
Denmark, however, has explained that that risk is less prevalent in Denmark, thanks to a system of mandatory rat infestation reporting and tax financed controlling by trained professionals, together with the general public's access to alternative methods for control of minor mice infestations.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo