Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w marcu" na angielski

Wyszukaj w marcu w: Definicja Synonimy
in March
on Tuesday evening
Carmichael wypożyczył samochód na tajną misję w marcu.
Carmichael pulled the vehicle for Undercover Task Force in March.
Ale zostało mu to wynagrodzone w marcu, kiedy stał się zaufanym powiernikiem kluczy do skarbca.
"but was rewarded in March"when he became a trusted holder of the keys to the vault.
Ale w marcu 44 p.n.e., jego wrogowie uknuli spiskowali przeciwko niemu.
But in March 44 BC, his enemies conspired against him.
Niebo w marcu jest mętne i mgliste...
The sky is dull and foggy in March.
Jeszcze młoda, w marcu skończy 6 lat.
Still young, in March over 6 years.
Życie pozagrobowe... wcaIe nie jest podobne do deszczowego popołudnia w marcu, Prior.
Hell, the afterlife... which is not at all like a rainy afternoon in March, by the way, Prior.
Wkrótce po tym, Prezydent Ronald Reagan ogłosił Inicjatywę Obrony Strategicznej w marcu 1983 roku.
Soon after, President Ronald Reagan announced the Strategic Defense Initiative in March 1983.
Musiała urodzić się w marcu albo kwietniu.
She must have been born in March or April.
Po tym jak wszystkich nas złapał ten deszcz w marcu.
It was after we got all that rain in March.
Opracowując strategię Europa 2020, Rada Europejska w marcu 2010 roku zdecydowała o tematycznej debacie dotyczącej energii i innowacji.
While determining the Europe 2020 strategy, the European Council decided in March 2010 to hold a thematic debate on the issue of energy and innovation.
Na ubiegłotygodniowej Konferencji Przewodniczących powiedział Pan, że z uwagi na obecność baronessy Ashton w marcu odbędziemy debatę na temat Rosji.
Last week, during the Conference of Presidents, you said that we would be holding a debate on Russia in March because Baroness Ashton would be present.
Pierwsze przekazanie danych dotyczących transgranicznego przewozu banknotów euro następuje w marcu 2013 r.
The first transmission of data relating to cross-border shipments of euro banknotes shall take place in March 2013.
Organ ten przeprowadził kontrolę przewoźnika Prime Aviation w marcu 2009 r., która ujawniła liczne uchybienia.
They carried out an audit of the carrier Prime Aviation in March 2009 which revealed numerous deficiencies.
Przyjęto ją w marcu 2010 roku.
It was adopted in March 2010.
W następstwie nałożenia tymczasowych środków antydumpingowych w marcu 2009 r. praktycznie zaprzestano przywozu produktu objętego postępowaniem.
Following the imposition of provisional anti-dumping measures in March 2009, imports of the product concerned have practically ceased.
Opierając się na litewskim prawie, w marcu 2008 roku ograniczono możliwości działania szkolnictwa polskiego.
In March 2008, freedom of activity of the Polish school system was restricted, on the strength of Lithuanian law.
Działalność rozpoczęła w marcu 2003 r.
It started operating in March 2003.
Wytyczne ustalone w marcu przez Radę Europejską nie sprostały zadaniu.
The guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
Jest to zasadniczy wymóg zgodności z kopenhaskimi kryteriami politycznymi, a wybory prezydenckie i lokalne w marcu i kwietniu będą chwilą prawdy.
This is a core requirement for compliance with the Copenhagen political criteria, and the presidential and municipal elections in March and April will therefore be a moment of truth.
Parlament Europejski poparł pakt stabilności i wzrostu w wersji zmienionej w marcu 2005 r.
The European Parliament has given its support the Stability and Growth Pact as revised in March 2005.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1433. Pasujących: 1433. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo