Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w możliwie najkrótszym czasie" na angielski

Wyszukaj w możliwie najkrótszym czasie w: Definicja Synonimy
as soon as possible
at the earliest opportunity
in the shortest possible time
within the shortest possible time
in the shortest time possible
as quickly as possible
Pożądane jest osiągnięcie wspólnych wartości w możliwie najkrótszym czasie.
It is desirable to achieve common values as soon as possible.
Rada oczekuje podpisania umowy w możliwie najkrótszym czasie, a następnie jej skutecznego wykonania.
The Council is looking forward to the agreement being signed as soon as possible and then implemented successfully.
Powiadamiają Komisję o podjętych działaniach w możliwie najkrótszym czasie.
They shall notify the Commission of the measures taken at the earliest opportunity.
Oryginały dokumentów są zwracane w możliwie najkrótszym czasie.
These originals shall be returned at the earliest opportunity.
Wniosek skarżącego należy rozpatrzeć rzetelnie i w możliwie najkrótszym czasie.
Complaints must be examined efficiently and in the shortest possible time.
Wyliczanie agregatów strefy euro w możliwie najkrótszym czasie będzie wymagać terminowego wyprodukowania kwartalnych rachunków oraz wdrożenia flash-estimates.
The calculation of euro-zone aggregates in the shortest possible time will require the timely production of quarterly national accounts and the implementation of flash estimates.
Sekretariat sporządza protokół z posiedzeń tych komitetów, podkomitetów i grup roboczych w możliwie najkrótszym czasie po posiedzeniu.
As soon as possible after each meeting, the Secretariat shall draft minutes of the meetings of these committees, subcommittees and working parties.
Zwrot wpłaconego zabezpieczenia następuje w możliwie najkrótszym czasie po likwidacji odprawy celnej warunkowej.
Any security furnished shall be discharged as soon as possible after temporary admission has been terminated.
Decyzję tę podejmuje się w możliwie najkrótszym czasie
That decision shall be taken as soon as possible.
Oto, nad czym wspólnie z Państwem pracujemy, mając nadzieję, że decyzję będziemy mogli podjąć w możliwie najkrótszym czasie.
This is what we are working on with your cooperation, hoping that we can make a decision as soon as possible.
zamrożenie przeprowadzono w sposób higieniczny w możliwie najkrótszym czasie po odłowieniu;
freezing has been carried out hygienically as soon as possible after capture;
Niniejszy wniosek stanowczo popiera wezwanie do sfinalizowania procesu tworzenia rynku wewnętrznego w możliwie najkrótszym czasie.
This opinion explicitly supports the call to complete the internal market as soon as possible.
To prawda, że te problemy istnieją i że musimy rozwiązać je w możliwie najkrótszym czasie.
It is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
Problem będzie przedmiotem ponownego rozpatrzenia w możliwie najkrótszym czasie w ramach Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego.
The matter shall be examined as soon as possible by the Joint Veterinary Committee.
Wnioskujące Państwo Członkowskie przyjmuje właściwe uzgodnienia w celu zapewnienia, aby operacja tranzytu odbywała się w możliwie najkrótszym czasie.
The requesting Member State shall take appropriate arrangements to ensure that the transit operation takes place in the shortest possible time.
Właścicielom zwierząt należy w możliwie najkrótszym czasie zrekompensować stratę zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, zniszczonych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Owners should be compensated, as soon as possible, for the loss of animals and products of animal origin destroyed pursuant to this Regulation.
Każde Państwo Członkowskie w możliwie najkrótszym czasie przekazuje Komisji szczegóły dotyczące:
Each Member State shall, at the earliest opportunity, send the Commission detailes of:
propozycje dokonania przeglądu powinny zostać rozważone w możliwie najkrótszym czasie,
whereas review proposals should be examined at the earliest opportunity,
Organy celne wydają orzeczenie w odniesieniu do odwołania oraz powiadamiają o nim na piśmie skarżącego w możliwie najkrótszym czasie.
The customs shall give its ruling upon an appeal and written notice thereof to the appellant as soon as possible.
Państwa Członkowskie w możliwie najkrótszym czasie dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia, by Protokół w sprawie dodatkowego funduszu i podstawowe instrumenty zostały zmienione, aby Wspólnota mogła zostać ich Umawiającą się Stroną.
Member States shall, at the earliest opportunity, use their best endeavours to ensure that the Supplementary Fund Protocol, and the underlying instruments, are amended in order to allow the Community to become a Contracting Party to them.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo