Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w nadmiarze" na angielski

Wyszukaj w nadmiarze w: Definicja Synonimy
surplus
in excess
to excess
in abundance
non-surplus
an unfortunate excess of
is time
Termin ważności nowych licencji na połowy gatunków występujących w nadmiarze zostaje określony przez argentyńskie władze wykonawcze w sposób ogólny i niedyskryminujący.
The validity of new licences for the fishing of surplus species shall be determined by the Argentinian enforcement authority in a general and non-discriminatory fashion.
Sądzę, że to właśnie był wybawca, nawet teraz jest. I, oczywiście, potrzebne jest nastawienie by chcieć dawać od siebie to czego się ma w nadmiarze.
I think that has been a big savior, even now. And, of course, one needs the mindset to be wanting to give away what you have as a surplus.
A używany w nadmiarze może spowodować zastoinową niewydolność serca.
And used in excess, it can also lead to Congestive heart failure.
Piłem przez te wszystkie dni w nadmiarze.
I drank all of those days, I drank... in excess.
Nie możesz spożywać napojów alkoholowych w nadmiarze.
You shall not drink alcoholic beverages to excess.
Nigdy nie spożywany alkohol w nadmiarze?
You've never consumed alcohol to excess?
Jeśli zacznę pić to w nadmiarze. Zacisze mojego laboratorium Kwalifikuje się, jako święto.
I believe I am, if drinking to excess in the privacy of my lab qualifies as a celebration.
energia wejście do zakwaterowuje jest teraz w nadmiarze.
The energy input to Jor-El's quarters is now in excess.
W odniesieniu do działań zakończonych w 2009 roku musiano wydać ponad 40 nakazów odzyskania środków, aby odzyskać wypłacone w nadmiarze zaliczki.
For the activities which ended in 2009, more than 40 recovery orders had to be issued to recover advances made in excess.
Ilości mleka wyprodukowane w nadmiarze są przetwarzane na produkty o długim okresie przechowywania, takie jak masło i odtłuszczone mleko w proszku.
Milk volumes produced in excess are processed into long-term storable products such as butter and skimmed milk powder.
Wszystkie rzeczy są dobre, gdy brane w nadmiarze
All things are good when taken to excess
W produktach handlowych składnik barwiący występuje razem z kationami amonu, wapnia, potasu lub sodu pojedynczo lub łącznie, a kationy te mogą być również obecne w nadmiarze.
In commercial products the colouring principle is present in association with ammonium, calcium, potassium or sodium cations, singly or in combination, and these cations may also be present in excess.
Niedozwolone jest wyładowywanie w nadmiarze ilości jakichkolwiek gatunków określonych w tabeli III (w ramach pozycji DP) przez statek rybacki przebywający w granicach obszaru określonego w tabeli, poza wyznaczonym portem.
It is not permitted to land in excess of the quantities of any species referred to in Table III (under the DP heading) for a fishing vessel having been in the area defined in the table outside a designated port.
Jest ono jednakże nadal stosowane dla roku gospodarczego cukru 1980/81 w odniesieniu do cukru wyprodukowanego w nadmiarze, przekraczającego maksymalną kwotę.
It shall remain applicable to sugar produced in excess of the maximum quota for the 1980/81 sugar marketing year.
odpowiednie ostrzeżenie w przypadku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze.
an appropriate warning for products that are likely to present a health risk if consumed to excess.
ostrzeżenie odnoszące się do danego składnika odżywczego, innej substancji, żywności lub kategorii żywności, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze;
a warning for the nutrient or other substance, or food or category of food, that is likely to present a health risk if consumed to excess;
Całkowita szerokość przesyłanego pasma 100 lub więcej razy większa od szerokości pasma dowolnego z kanałów informacyjnych w nadmiarze 50 kHz;
A total transmitted bandwidth which is 100 or more times the bandwidth of any one information channel and in excess of 50 kHz;
materiały paszowe zawierające poziom niepożądanych substancji lub produktów w nadmiarze w stosunku do dozwolonego dla materiałów paszowych zgodnie z dyrektywą 74/63/EWG mogły być wprowadzone do obrotu jedynie, gdy przeznaczone są one i zatwierdzone do wyrobu mieszanek paszowych zamieszczonych w wykazie państwowym zgodnie z dyrektywą 95/69/EWG;
feed materials containing a level of undesirable substances or products in excess of that permitted for feed materials under Directive 74/63/EEC may be put into circulation only if they are intended for approved establishments manufacturing compound feed entered on a national list in accordance with Directive 95/69/EC;
Głosuję na winny poniewaz dowody wskazują w nadmiarze że jest winny.
I'm voting guilty because the evidence is overwhelming that he's guilty.
Za czasów mojej młodości księża zwykli jadać w nadmiarze.
When I was young, priests used to eat too much.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 107. Pasujących: 107. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo