Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w najbliższych miesiącach" na angielski

Wyszukaj w najbliższych miesiącach w: Definicja Synonimy
in the coming months
over the next few months
in the next few months
in coming months
over the coming months
in the months ahead
in the next months
Niektóre inne takie urządzenia zostaną zamknięte w najbliższych miesiącach.
Some other TV repeaters will be closed in the coming months.
W tym celu Komisja zamierza przeprowadzić wizytację w najbliższych miesiącach.
To that end, it intends to carry out a visit in the coming months.
W związku z tym, Panie Komisarzu Potočnik, moim zdaniem w najbliższych miesiącach będziemy musieli przeprowadzić ożywioną debatę.
Therefore, Mr Potočnik, I believe that we will need to have an intense debate over the next few months.
Będzie to jedno z najważniejszych zagadnień w najbliższych miesiącach i jedna z kwestii priorytetowych dla nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej.
This will be one of the most important issues over the next few months and one of the priority issues for the forthcoming Spanish Presidency.
Ocenia się, że w najbliższych miesiącach
Defense sources estimate that in the next few months
Czasami debata ta koncentruje się wyłącznie na przemyśle, ale problem ten uderzy w najbliższych miesiącach i latach w obywateli.
Sometimes the debate focuses solely on industry, but it will hit citizens with full effect in the next few months and years.
Parlament starannie zbada dostarczone informacje i w najbliższych miesiącach na ich podstawie podejmie stosowne działania.
Parliament will investigate carefully the information you have provided and will act on it in the coming months.
Chciałbym wezwać prezydencję hiszpańską, by uczyniła z tego w najbliższych miesiącach priorytet.
I would call on the Spanish Presidency to make this a priority in the coming months.
W tym celu Komisja zamierza w najbliższych miesiącach przeprowadzić inspekcję we współpracy z państwami członkowskimi i właściwymi organami Federacji Rosyjskiej.
To that end, it intends to carry out a visit with the assistance of Member States and the competent authorities of the Russian Federation in the coming months.
W wielu dziedzinach Rada Europejska oczekiwała od Komisji przedłożenia w najbliższych miesiącach szczegółowych projektów.
In a number of areas, the European Council looked forward to specific proposals from the Commission in the coming months.
Z przyjemnością oczekuję naszej dalszej współpracy nad tymi propozycjami w najbliższych miesiącach, w interesie europejskich konsumentów energii.
I look forward to continuing to work together with you on these proposals in the coming months in the interest of European energy consumers.
Z pewnością chciałbym w najbliższych miesiącach i latach kontynuować z Państwem dyskusję na te trzy tematy.
I am certainly willing to continue the discussion on these subjects with you in the coming months and years.
Nasza współpraca w najbliższych miesiącach z organizacjami międzynarodowymi i krajami partnerskimi będzie miarą szans osiągnięcia znaczniejszego postępu w trakcie następnej konferencji w Meksyku.
Our work with international organisations and partner countries in the coming months will increase the chances of more meaningful progress at the next conference in Mexico.
Władze Peru zobowiązały się do natychmiastowego wprowadzenia środków naprawczych oraz, w razie konieczności, do zezwolenia na inspekcję Komisji w najbliższych miesiącach.
The Peruvian authorities have committed to put in place immediate corrective measures and, if necessary, to allow a Commission inspection in the coming months.
Oczekuje się, że średnia inflacja HICP w ujęciu rocznym wzrośnie w najbliższych miesiącach, ale zalecana stała czujność i ostrożność w polityce powinny utrzymać równowagę cenową w Estonii.
The 12-month average rate of HICP inflation is expected to increase in the coming months, but recommended continued vigilance and prudent policies are expected to maintain Estonia's sustainable price performance.
To kontrowersyjna kwestia, które musi zostać rozstrzygnięta w najbliższych miesiącach, kiedy już będziemy mieć pewność, że możemy liczyć na udostępnienie niezbędnych zasobów finansowych.
This is a controversial issue that must be addressed in the coming months, once we are sure that we can count on having the necessary financial resources.
Można to uznać za zachęcający sygnał, jeśli chodzi o szybką realizację polityki spójności w najbliższych miesiącach i w 2011 r.
This can be considered as an encouraging signal for the swift implementation of Cohesion policy in the coming months and in 2011.
W tym celu Rada i Komisja powinny w najbliższych miesiącach zintensyfikować kontakty z nowymi władzami w Waszyngtonie.
In order to produce this joint agenda, the Council and the Commission should in the coming months step up their contacts with the new government in Washington.
Ten wniosek podlega również zatwierdzeniu ze strony Rady i Parlamentu w procedurze współdecydowania, będziemy zatem mieć możliwość ponownego jego omawiania w najbliższych miesiącach.
That proposal is also subject to Council and Parliamentary approval under the codecision procedure and we will therefore have the opportunity to debate it again here in the coming months.
Niech mi będzie także wolno nadmienić, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych przypadków uruchomienia Funduszu Solidarności.
Let me also make a point of mentioning that we can expect further mobilisations of the Solidarity Fund in the coming months.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 146. Pasujących: 146. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo