Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w obrębie" na angielski

Zobacz także: w obrębie wspólnoty
Wyszukaj w obrębie w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Należy również określić zasady dotyczące wysyłki takiego materiału w obrębie państwa członkowskiego.
It is also necessary to lay down rules concerning the dispatch of such material within a Member State.
Oznacza to likwidację różnic w obrębie regionów i między regionami.
This means eliminating disparities within, as well as between, regions.
Jesteście teraz w obrębie linii odstrzału.
You prisoners are now inside the gun line.
Nie powinnaś być w obrębie zamkowych murów.
You're not supposed to be inside the castle walls.
Uwzględniając dużą wielkość handlu w obrębie unijnych granic, unijna kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania opiera się na środkach prewencyjnych.
Having regard to high volumes of trade across the EU border, application of EU control over exports of dual-use items is based on preventive measures.
Zakres obejmuje ustalenia konieczne do ochrony środowiska w obrębie infrastruktury.
The scope covers arrangements necessary within the infrastructure to protect the environment.
Informacje rozpowszechniane w obrębie Europejskiej Sieci Sądowej są stale uaktualniane.
The information distributed within the European Judicial Network shall be constantly updated.
Wpisz tutaj lokalizację zawartości w obrębie miasta.
Set here the content's location within the city.
Republika Cypryjska rozpoczęła dawno temu oficjalne poszukiwania węglowodorów w obrębie swojej wyłącznej strefy ekonomicznej.
Long ago the Republic of Cyprus began an official exploration for hydrocarbons within its Exclusive Economic Zone.
My żądamy porównywalności, przynajmniej w obrębie jednolitego rynku.
Our demand is for comparability, at least within the Single Market.
Odprawimy własne święto Beltane w obrębie zamku.
We'll have our own Beltane celebration within these walls where it's safe.
Dlatego koncentracji nie może stanowić wewnętrzna restrukturyzacja w obrębie grupy firm.
Internal restructuring within a group of companies, therefore, cannot constitute a concentration.
Metoda uzyskiwania liczb określających liczebność gatunku w obrębie jednostki agregacji.
Method for producing numbers indicating the abundance of a species within an aggregation unit.
Potencjał energetyczny odnawialnego zasobu energetycznego w obrębie zasięgu przestrzennego.
Energy capacity of a renewable energy resource within the spatial extent.
Należy ustanowić przepisy dotyczące przemieszczania roślin w obrębie Unii.
The movement of plants within the Union should be provided for.
Problemy z różnych części umysłu w obrębie kilku lat.
Problems from different parts of the brain within a few years.
W kontekście grup można zarządzać emisjami centralnie w obrębie jednostki dominującej.
In a group context issuances may be managed centrally within a parent undertaking.
Przeładunków można dokonywać w obrębie wyznaczonego portu Majotty.
Transhipments may be carried out within a designated port of Mayotte.
Odcinek cieku wodnego w obrębie sieci hydrograficznej.
A segment of a watercourse within a hydrographic network.
Tylko jeden obóz Tuaregów w obrębie 80 km.
Only one significant Tuareg camp within 50 Miles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3338. Pasujących: 3338. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo