Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w odróżnieniu od" na angielski

Wyszukaj w odróżnieniu od w: Definicja Słownik Synonimy
unlike as opposed to in contrast to
as distinct from
in contrast with
by contrast to
by contrast with
contrary to
Przynajmniej mam szansę walczyć o życie, w odróżnieniu od innych niewolników.
At least I had the chance to fight for my life, unlike my fellow slaves.
Bo w odróżnieniu od kilku innych Robin Hoodów... potrafię mówić z angielskim akcentem.
Because unlike some other Robin Hoods... I can speak with an English accent.
Warunki pożyczki podporządkowanej negocjowano jako część całego pakietu w odróżnieniu od instrumentu oddzielnego.
The terms of the subordinated loan were negotiated as part of the total package as opposed to a stand-alone facility.
Nagłe zamknięcie zakładów, w odróżnieniu od stopniowego kończenia działalności, miałoby nawet bardziej dramatyczne konsekwencje.
The impact would be even more dramatic in the case of a sudden shutdown, as opposed to a gradual phasing-out of activities.
Wreszcie w odróżnieniu od pańskich kolegów europosłów Hiszpania nadal odmawia uznania Kosowa.
Finally, in contrast to your fellow European members represented here, Spain still refuses to recognise Kosovo.
Lecz w odróżnieniu od rzeczywistości... jako czcigodne pożegnanie.
But in contrast to reality... as a dignified farewell.
I w odróżnieniu od Gallop, drużyna Phoenix Web gra dość swobodnie.
And unlike the Gallop, this Phoenix Web team, they have a lot of game.
Może w odróżnieniu od ciebie, zażywa potrzebnego odpoczynku.
Well, unlike you, maybe he's getting some much-need rest.
Poza tym, w odróżnieniu od niektórych rodzin, my naprawdę siebie lubimy.
Except, unlike most families, we actually like each other.
Ale w odróżnieniu od Barrissy, nie jesteś przygotowana do tej misji.
But unlike Barriss, you aren't prepared for this mission.
Więzień, w odróżnieniu od cywilna, nie ma nic do stracenia.
An inmate, unlike a civilian, has nothing to lose.
Zmienione Porozumienie z Cotonou, w odróżnieniu od wcześniejszych porozumień, nie zawiera przepisów dotyczących ram finansowych.
Unlike earlier agreements the Cotonou Agreement does not contain any provisions relating to the financial framework.
Ale w odróżnieniu od nich, nie zostali jeszcze zasymilowani.
But, unlike them, he has not yet been assimilated.
Masz włosy... w odróżnieniu od mnie.
You have all your hair, unlike me.
Ponieważ w odróżnieniu od ciebie, mam mnóstwo czasu.
'Cause unlike you, I've got all the time in the world.
Jest on instrumentem tematycznym w odróżnieniu od pozostałych trzech, które mają charakter geograficzny.
Unlike the other three (which are geographically based), it is a thematic instrument.
Jednak w odróżnieniu od innych par wybraliście morderstwo zamiast rozwodu.
Although, unlike other couples, you've opted for murder instead of divorce.
Cóż, w odróżnieniu od ciebie i Bones, Angela jest...
Well, unlike you and Bones, Angela is...
Ponieważ w odróżnieniu od was, Ja nie nienawidzę ludzi boku.
Because unlike you, I don't hate the people side.
I w odróżnieniu od Gardez, nawet nie przeprosili.
And unlike Gardez, they made no apology.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 653. Pasujących: 653. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo