Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w określonym czasie" na angielski

Wyszukaj w określonym czasie w: Definicja Synonimy
at a given time
at a specified time
at certain times
during a given period
at a certain time
in a given period
during a specified period
over a specified period
at specific times
within a specified time limit
within a given time
at specified times
within the time available
at any given time
at a specific time
Długoterminowe bezpieczeństwo podziemnego składowiska należy wykazać w ocenie bezpieczeństwa zawierającej opis stanu początkowego w określonym czasie (np. moment zamknięcia), a następnie opis istotnych zmian, które są oczekiwane w czasie geologicznym.
The long-term safety of an underground storage should be demonstrated by a safety assessment comprising a description of the initial status at a specified time (e.g. time of closure) followed by a scenario outlining important changes that are expected over geological time.
Możesz odzywać się tylko w określonym czasie.
You can't speak at certain times.
Są rzeczy, które muszą się wydarzyć w określonym czasie.
There are things that need to happen at certain times.
Sa zbiorem róznych okoliczności w określonym czasie w przyszłości.
They're a set of circumstances at a particular time in the future.
Uwalnia swe ofiary w określonym czasie.
He releases his victims on a consistent timeline.
Choroba popromienna zabija określone komórki w określonym czasie.
Radiation sickness kills specific cells At specific times.
Twoją pracą jest dostarczanie paczek, w określonym czasie.
Your job is to deliver packages, period.
brak sygnału potwierdzającego w określonym czasie.
if no validation signal is detected within a specified time.
Przemysł ma szansę w określonym czasie na dostosowanie swoich konstrukcji oraz wprowadzenie stosownych regulacji.
Industry has been given the opportunity to adapt its designs and to introduce appropriate regulations within the prescribed timeframe.
określoną ilość nowych produktów tylko w określonym czasie...
only so many new products in a given period of time...
Pasażer powinien być uprawniony do otrzymania w określonym czasie pisemnego zaświadczenia o przyczynach odmowy.
A passenger should have the right to receive written confirmation of the reasons for refusal within a set time.
które pracodawca zamierza niezwłocznie albo w określonym czasie obsadzić.
which the employer intends to fill either immediately or within a specific period of time.
Niestety, jest to wynik polityki, którą realizowano w określonym czasie.
Unfortunately, this is the result of policies that have been conducted over a certain period of time.
Nakaz przebywania w miejscu zamieszkania w określonym czasie
Obligation to be at the place of residence on the set time
Jeśli wrota do Czarnej Chaty rzeczywiście istnieją, to tylko w określonym czasie.
If the door to the Black Lodge does exist, it probably exists at a point in time.
Państwo Członkowskie wykonuje te czynności w określonym czasie uzgodnionym z Komisją w celu zapobiegania niepotrzebnym opóźnieniom w tworzeniu programu operacyjnego.
Member States shall complete these tasks within a fixed period agree with the Commission to prevent any unnecessary delay in the establishment of the operational programme.
Musimy rozwiązywać zagadki w określonym czasie.
We have to solve the enigmas in the time we're given.
Wszystko dzieje się w określonym czasie i miejscu.
Everything happens... at a time... in a place.
Z powodów związanych z zarządzaniem bawełna powinna być odziarniana w określonym czasie.
For administrative reasons, cotton should be ginned within a certain period.
program zmiany przeznaczenia musi zostać zakończony w określonym czasie;
Whereas the conversion programme must be completed within a time limit;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 205. Pasujących: 205. Czas odpowiedzi: 273 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo