Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w określonym terminie" na angielski

Wyszukaj w określonym terminie w: Definicja Synonimy
within a specified time limit
within a prescribed period
within a certain period
within a specific period
within the prescribed period
within the time allowed
on a specified date
within a specific time-limit
within a specified time period
within a given period
within the time limit specified
within a given time limit
within specified time limits
by a certain date
within the specified time limit

Sugestie

W tym samym celu wnioski o uregulowanie należności muszą dotrzeć do właściwych władz w określonym terminie.
To the same end, applications for payment of the balance must reach the competent authorities within a specified time limit.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione, gdy w określonym terminie dostarczony zostanie dowód spełnienia warunków dla dysponowania daną przesyłką.
The security should be released if proof is furnished within a specified time limit that the conditions have been met for disposal of the consignment in question.
Wierzyciele mieli otrzymać 35 % długu w określonym terminie, czego beneficjent rzeczywiście dopełnił.
The creditors were to be paid 35 % of the debt within a prescribed period, a requirement with which the beneficiary complied.
Państwa Członkowskie zapewniają, aby zezwolenia na dopuszczenie były udzielane, cofane lub zmieniane w określonym terminie.
The Member States shall ensure that the relevant authorizations are granted, withdrawn or varied, as appropriate, within a prescribed period.
Najpierw podpisywano kontrakt z armatorem, który zazwyczaj uzależniony był od wykazania przez stocznię w określonym terminie, że finansowanie produkcji będzie zabezpieczone gwarancjami KUKE.
First, a contract was signed with the shipowner, which was typically conditional on the yard proving within a certain period of time that financing of production would be guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation.
problem ten musi być powtórnie przeanalizowany przez Komisję i Radę w określonym terminie;
whereas this problem must be re-examined by the Commission and the Council within a certain period;
Jeżeli wycofano lub odrzucono wcześniejszy wniosek przed upływem dwóch lat, Urząd może wymagać od wnioskodawcy dostarczenia materiału lub ewentualnych innych dokumentów w określonym terminie.
If the earlier application is withdrawn or refused before the expiry of two years, the Office may require the applicant to submit the material or any further documents within a specified time limit.
Urząd może poprosić podmiot gospodarczy działający na rynku spożywczym lub zainteresowaną stronę o uzupełnienie w określonym terminie danych lub informacji przedstawionych w dokumentacji.
The Authority may request the food business operator or interested party to supplement the data or information submitted in a file within a specified time limit.
Państwo Członkowskie zezwala organizacjom międzybranżowym na przedstawienie swoich uwag w określonym terminie.
The Member State shall allow the inter-branch organisation to submit its observations within a specified period.
Ponadto czterech importerów dostarczyło kilku informacji i/lub uwag w określonym terminie.
In addition, four importers provided certain information and/or comments within the deadlines.
Na wniosek o konsultacje organ nadzorczy powinien odpowiedzieć w określonym terminie.
The supervisory authority should respond to the request for consultation within a specified period.
Wezwany organ nadzorczy powinien mieć obowiązek udzielenia odpowiedzi w określonym terminie.
The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.
19 wcześniej niewspółpracujących przedsiębiorstw przesłało znaczące odpowiedzi w określonym terminie.
19 previously non-cooperating companies submitted meaningful responses within the time limits set.
Wymaga ono od zainteresowanych stron przedłożenia w określonym terminie wszelkich niezbędnych danych państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi.
It shall require interested parties to submit all the necessary data to the Member States, the Commission and the Authority within a specified period.
Dyrektor może zwrócić się do wspólnego organu nadzorczego o dokonanie tego w określonym terminie.
The Director may request the Joint Supervisory Body to do that within a specified period of time.
Ale niedługo GFCM przyjmie najprawdopodobniej nowe poprawki wymagające skutecznej transpozycji do prawa UE w określonym terminie.
But very soon, the GFCM will most probably adopt new amendments requiring effective transposition to EU law within a fixed deadline.
wierzyciele zgłaszali zarządcy roszczenia w formie pisemnej w określonym terminie;
creditors file their claim with the liquidator in written form within a certain period of time;
Porozumienia te przewidują stosowanie, w określonym terminie, przepisów ustawowych i administracyjnych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań w nim zawartych.
Those agreements provide for the application, within a certain time, of the regulations and administrative measures necessary to fulfil the obligations set out therein.
Agencja będzie miała obowiązek podejmować decyzje w określonym terminie - proponuje się trzy miesiące.
The Agency will be required to make decisions within a fixed time limit - three months is suggested.
Należy dołożyć starań, aby deklaracje poparcia inicjatywy obywatelskiej były zbierane w określonym terminie.
It is appropriate to ensure that statements of support for a citizens' initiative are collected within a specific time-limit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 310. Pasujących: 310. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo