Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ostatnich dniach" na angielski

Wyszukaj w ostatnich dniach w: Definicja Synonimy
in recent days
in the last few days
on the last day
in the last days
over recent days
in the past few days
over the last few days
in the final days
during the last days
during the last few days
over the past few days
in the days
these days
Bardzo mi pomógł w ostatnich dniach.
It has aided me much in recent days.
Pragnę w szczególności wyrazić uznanie dla odwagi wykazanej w ostatnich dniach przez wszystkich Tunezyjczyków.
I would like, in particular, to pay tribute to the courage that all Tunisians have shown in recent days.
Jednakże po długich dyskusjach nad tą kwestią w ostatnich dniach odkryłam kilka rzeczy.
However, after long discussions on these subjects in the last few days, I have learnt a few things.
Szanowni państwo, w ostatnich dniach wszyscy jesteśmy świadkami blokad lotnisk prawie na całym kontynencie europejskim.
Ladies and gentlemen, in the last few days, we have all been witnesses of the blockade of airports throughout almost the whole of the continent of Europe.
Widać to po poważnych stratach gospodarczych, jakie poniosły w ostatnich dniach Egipt i Tunezja.
We have seen this in the heavy economic losses that both Egypt and Tunisia have been suffering in recent days.
Jako sprawozdawca zajmujący się Macedonią otrzymałem w ostatnich dniach mnóstwo telefonów od obywateli poszczególnych państw bałkańskich.
As Parliament rapporteur for Macedonia, I have received a large number of phone calls in recent days from citizens of various Balkan countries.
Jeśli chodzi o zasoby finansowe, w ostatnich dniach i godzinach dokonał się istotny postęp.
As far as financial resources are concerned, significant progress has been made in recent days and hours.
Jednakże wydarzenia, które miały miejsce w Budapeszcie w ostatnich dniach, mają nowy wymiar i chciałbym państwu wyjaśnić dlaczego.
However, there is a new dimension to the events that have occurred in Budapest in recent days, and I would like to tell you why.
Mimo istotnych postępów poczynionych w ostatnich dniach obawy Parlamentu Europejskiego dotyczące wykorzystania danych nie zostały w pełni rozwiane.
Despite some important progress in the last few days, the European Parliament's concerns on the use of data have not been fully met.
Naród gruziński w ostatnich dniach miał okazję wyrazić swój demokratyczny wybór w wyborach prezydenckich.
In recent days Georgian citizens have had the opportunity to express their democratic will in Presidential elections.
Niektórzy z tych studentów zmarli w ostatnich dniach na ulicach Caracas i innych miast.
Some of these students have died in recent days on the streets of Caracas and other cities.
Najfajniejsze rzeczy zaczęły się dziać dopiero w ostatnich dniach.
The neatest stuff has only happened in the last few days.
Uważają, że wojna dobiega końca i nie chcą zginąć... w ostatnich dniach.
They think the war's almost over and they don't want to get killed... in the last few days.
Mamy wielki postęp poczyniony w ostatnich dniach.
We have a great progress made in recent days.
To dane z każdego telefonu, z którego mógł dzwonić w ostatnich dniach.
These are records from any phone he might have used in the last few days.
Udział w życiu religijnym wzrósł w ostatnich dniach o 39%.
Attendance at religious services has risen a dramatic 39%in recent days.
Agencie Mojtabai, potrzebuję listy osób przyjętych do szpitali w ostatnich dniach obrazujących objawy zgodne z wirusem który badamy.
Agent Mojtabai, I need a list of people admitted to an Emergency Room in the last few days displaying symptoms consistent with the virus you're tracking.
Gavin. Nie było mnie w ostatnich dniach twojego życia.
Gavin, I didn't get to be there in the last few days of your life.
Zmarły dwie osoby, które w ostatnich dniach jadły w Raven Rose.
We've got two dead bodies, and both of them ate at the Raven Rose in the last few days.
Napływ strumieni imigrantów na Lampedusę w ostatnich dniach świadczy, że kryzys imigracyjny jest sprawą cały czas aktualną, która wymaga natychmiastowego działania.
The arrival of streams of immigrants to Lampedusa in recent days shows that the immigration crisis is an ongoing issue that requires immediate action.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 258. Pasujących: 258. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo