Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pełni" na angielski

Wyszukaj w pełni w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chciałbym poprowadzić legion w pełni uzbrojonych krasnoludów.
I wish I could muster a legion of Dwarves, fully armed and filthy.
Chyba nie doceniasz w pełni powagi tej sytuacji.
I don't think you fully appreciate the gravity of the situation.
Wiśnie powinny być w pełni rozkwitu.
The cherry blossoms should be in full bloom right now.
Dlatego w pełni popieram rezolucję Parlamentu wzywającą do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych oraz powtórzenia wyborów.
Therefore, I endorse in full Parliament's resolution calling for the immediate release of political prisoners and for the elections to be repeated.
Jestem w pełni przekonany do wyników mojego dochodzenia.
I'm completely confident in the results of my investigation.
Nie jest nawet w pełni organiczna.
Furthermore, it is not even completely organic.
Płuca dziecka nie są w pełni ukształtowane.
The baby's lungs aren't fully matured yet.
Wtedy sieć będzie w pełni działała.
Then the grid will be fully operational again.
Jednakże cele tej dyrektywy nie zostały w pełni osiągnięte.
However, the objectives of that Directive have not been fully attained.
Rada zamierza w pełni szanować metodę wspólnotową.
The Council wants to fully respect the Community method.
Wyniki demokratycznych wyborów muszą być w pełni przestrzegane.
The results of democratic elections must be complied with in full.
Nie czyni to jednak opozycji w pełni demokratyczną alternatywą.
Yet this is not making the opposition a fully democratic alternative.
Będziemy to robić w pełni przejrzyście.
We are going to do this in full transparency.
Pomimo tego potencjał wolontariatu wciąż nie jest w pełni wykorzystywany.
Despite this, the potential of volunteering is still not fully realised.
Przy realizacji przyszłej strategii należy w pełni stosować zasadę partnerstwa.
The partnership principle should be fully implemented in the delivery of the future Strategy.
Mimo to nie wszystkie cele procesu helsińskiego zostały w pełni zrealizowane.
Despite this, however, not all the objectives of the Helsinki Process have been fully achieved.
Stworzenie w pełni funkcjonującego systemu podatkowego stanowi podstawę odpowiedzialnej demokracji.
The establishment of a fully functioning tax system is the basis for any responsible democracy.
Cóż, jestem w pełni oddany sprawie.
WhatcanIsay? I'm fully committed to the cause.
Przepisy te zostały w pełni uwzględnione w niniejszym dochodzeniu.
These provisions have been fully complied with in the current investigation.
EBC w pełni popiera zasady przejrzystości i otwartości.
The ECB fully subscribes to the principles of transparency and openness.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12623. Pasujących: 12623. Czas odpowiedzi: 190 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo